Sektor bankowy

data aktualizacji 03 grudnia 2019

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r.
(z dnia 3 grudnia 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków
(z dnia 16 września 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji
(z dnia 5 czerwca 2019 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF skierowane do rad nadzorczych banków dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny odpowiedniości członków zarządu
(z dnia 29 października 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF ws. świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego
(z dnia 22 marca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Komunikat KNF dotyczący stanowiska organu nadzoru odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej
(z dnia 14 marca 2018 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.
(z dnia 5 grudnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych
(z dnia 24 listopada 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych
(z dnia 24 listopada 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji do obliczania współczynników delta w przypadku opcji zabezpieczanych back-to-back
(z dnia 14 listopada 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko w sprawie Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach
(z dnia 27 lipca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dot. realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z ustawy dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw, implementującej postanowienia dyrektywy PAD
(z dnia 20 lipca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące zmian ustawy o grach hazardowych
(z dnia 28 kwietnia 2017 r.)

icon_doc_pdf_small  Informacja o zasadach dostępu do podstawowego rachunku płatniczego
(z dnia 22 marca 2017 r.)

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zmiany numeru telefonu w bankowości internetowej, w kontekście wykrywania procederu sprzedaży rachunków
(z dnia 15 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 
(z dnia 6 grudnia 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie informowania o ryzyku stopy procentowej*
(z dnia 28 listopada 2016 r.)
* dotyczy stanowiska KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych z dnia 12 lutego 2015 r.

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie działalności banków związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich i współpracy z pośrednikami
(z dnia 21 listopada 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie nowych obowiązków informacyjnych banków i skok
(z dnia 16 listopada 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie
(z dnia 14 września 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące emisji obligacji podporządkowanych
(z dnia 10 czerwca 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie umów kredytu i pożyczek udzielanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe oraz banki
(z dnia 25 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie stosowania przez podmioty nadzorowane tzw. klauzul modyfikacyjnych
(z dnia 11 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie podwyżek stóp procentowych, marż, prowizji i innych opłat bankowych
(z dnia 9 lutego 2016 r.)

icon_doc_pdf_small  Informacja dotycząca stanowiska Ministerstwa Finansów w odniesieniu do opłat na BFG
(z dnia 30 grudnia 2015 r.)

Wyniki kontroli NIK, dotyczącej sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli nad instytucjami obowiązującymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
(z dnia 29 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small Wystąpienie pokontrolne NIK
icon_doc_pdf_small Końcowe stanowisko UKNF

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków
(z dnia 15 grudnia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące udzielania kredytów wiązanych
(z dnia 12października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF dotyczące rozpatrywania reklamacji przez podmioty nadzorowane w związku z wejściem w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(z dnia 8 października 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie wydawania przez banki tzw. kart przedpłaconych
(z dnia 10 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Komunikat UKNF dotyczący dostosowania podmiotów nadzorowanych do wymogów określonych w dyrektywach i rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
(z dnia 10 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF dotyczące przekazywania przez banki danych do bazy BIK
(z dnia 8 lipca 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie stosowania postanowień Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
(z dnia 29 maja 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie wskaźników dla funduszy własnych banków w okresie przejściowym wynikającym z rozporządzenia CRR
(z dnia 26 marca 2015 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych
(z dnia 12 lutego 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie wypełniania przez banki obowiązków wynikających z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe
(z dnia 19 stycznia 2015 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie przetwarzania danych osobowych klientów przez instytucje finansowe
(z dnia 30 grudnia 2014 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 2 grudnia 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w zakresie stosowania przez banki tzw. plików cookies
(z dnia 2 września 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko kierowane do banków i oddziałów instytucji kredytowych ws. listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego
(z dnia 14 sierpnia 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko kierowane do banków i oddziałów instytucji kredytowych ws. określenia terminu ważności dowodów osobistych
(z dnia 29 maja 2014 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko kierowane do banków ws. minimalnego współczynnika Tier 1 i współczynnika wypłacalności 
(z dnia 21 marca 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko w sprawie prawidłowego stosowania przez banki prawa firmowego
(z dnia 7 marca 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF odnośnie działań, które powinny zostać podjęte przez podmioty nadzorowane w związku z rosnącą liczbą wpisów w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych
(z dnia 11 lutego 2014 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie przekroczenia salda rachunku bankowego (skierowane do Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Sółdzielczych)
(z dnia 29 stycznia 2014 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie sprawozdań finansowych banków
(z dnia 23 grudnia 2013 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 10 grudnia 2013 r.)


icon_doc_pdf_small  Kierunki polityki nadzorczej wobec banków spółdzielczych w związku z unijnym pakietem regulacyjnym CRD IV/CRR
(z dnia 3 grudnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small  Wystąpienie UKNF skierowane do banków w sprawie relacji z akcjonariuszami mniejszościowymi
(z dnia 5 czerwca 2013 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie wytycznych  EBA dotyczących oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w instytucji kredytowej (banku)
(z dnia 17 kwietnia 2013 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji ubezpieczeniowych
(z dnia 7 marca 2013 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
(z dnia 28 listopada 2012 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie praktyk sprzedażowych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych skierowane do podmiotów z rynku bankowego i ubezpieczeniowego
(z dnia 26 września 2012 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym
(z dnia 31 lipca 2012 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie due diligence w bankach 
(z dnia 23 maja 2012 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie przepisów uchwały nr 258/2011 KNF dot. polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach
(z dnia 22 maja 2012 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie praktyki banków związanej z publikacją informacji reklamowych dotyczących kredytu konsumenckiego (skierowane do Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Sółdzielczych)
(z dnia 13 kwietnia 2012 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie informowania przez banki giełdowe o dywidendach
(z dnia 7 marca 2012 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie bancassurance 
(z dnia 21 lutego 2012 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie podziału zysków banków za 2011 r. 
(z dnia 29 grudnia 2011 r.)


icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w dotyczące ochrony tajemnicy bankowej
(z dnia 28 grudnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji uchwał KNF w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku
(z dnia 23 grudnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie lokat antypodatkowych 
(z dnia 24 listopada 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku
(z dnia 28 października 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie powiadamiania nadzoru o zamiarze zbywania znaczących pakietów akcji banków krajowych 
 (z dnia 27 października 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie interpretacji art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zeszających
(z dnia 28 września 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie zapisów Rekomendacji S
(lipiec 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące praktyki banków w zakresie stosowania wzorców umowy w postaci elektronicznej
(z dnia 28 lipca 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF w sprawie uwzględniania zapisów rekomendacji KNF przez oddziały instytucji kredytowych(z dnia 22 kwietnia 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące praktyki niektórych banków w zakresie wpływu śmierci konsumenta na zawarte umowy rachunku bankowego lub kredytu konsumenckiego (skierowane do Związku Banków Polskich oraz Krajowego Związku Banków Sółdzielczych)
(z dnia 11 kwietnia 2011 r.) 

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące realizacji przez banki operacji związanych z wpłatami na rachunki bankowe dokonywanymi w bilonie
(z dnia 25 lutego 2011 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące zapisów Rekomendacji T
(z dnia 23 września 2010 r.)

icon_doc_pdf_small  Stanowisko UKNF dotyczące realizacji przez banki operacji związanych z wpłatami na rachunki bankowe dokonywanymi w bilonie
(z dnia 28 lipca 2010 r.)