Q&A dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach

Informacje wstępne

1. Jakich podmiotów dotyczą obowiązki w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach, o których mowa w Rozdziale 4a ustawy o ofercie publicznej?

2. Czy polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń?

3. Kiedy spółka po raz pierwszy powinna przyjąć politykę wynagrodzeń?

4. Czy art. 90e ust. 3 ustawy o ofercie publicznej zwalnia spółki z obowiązku przyjęcia polityki wynagrodzeń?

5. Czy sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno obejmować wynagrodzenia wypłacone lub należne od momentu wejścia w życie polityki wynagrodzeń czy też za cały rok, w którym została przyjęta polityka wynagrodzeń?

6. Czy istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, jeżeli polityka wynagrodzeń weszła w życie od 1 stycznia 2021 r.?

7. Czy sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach również za okres poprzedzający datę wejścia w życie polityki wynagrodzeń będzie stanowiło naruszenie przepisów?

8. Czy przewidziany w art. 36 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej obowiązek łącznego sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 powstaje jedynie, gdy polityka wynagrodzeń weszła w życie przed 1 stycznia 2020 r.?

9. Czy świadczenia należne to takie, w stosunku do których przysługuje roszczenie o ich wypłatę, ale nie zostały jeszcze wypłacone?

10. Czy świadczenia otrzymane i świadczenia należne mają być ujęte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach w jednej wartości, czy w dwóch oddzielnych?

11. Czy w przypadku, gdy świadczenie zostało otrzymane (lub jest należne) niezgodnie z polityką wynagrodzeń należy ujmować je w sprawozdaniu o wynagrodzeniach?

12. Czy spółka może przyznać świadczenie członkowi zarządu lub rady nadzorczej niezgodnie z polityką wynagrodzeń?

13. Zgodnie z art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka zarządu i rady nadzorczej zawiera w szczególności wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. Czy tymi składnikami są: a) stałe składniki wynagrodzenia, b) zmienne składniki wynagrodzenia, c) premie, d) inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej?

14. Czy „inne świadczenia pieniężne i niepieniężne” powinny być wykazane w łącznej wartości?

15. Czy wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia, które powinno zawierać sprawozdanie o wynagrodzeniach, ustala się w stosunku do składników wymienionych w art. 90d ust. 3 pkt 1 tej ustawy tj. stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia, premii, innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej?

17. Czy przez wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, które powinno zawierać sprawozdanie o wynagrodzeniach, należy rozumieć wynagrodzenie całkowite, obejmujące stałe i zmienne składniki, jak również premie i inne świadczeni pieniężne i niepieniężne?

21. Czy obowiązek umieszczenia na stronie internetowej sprawozdania o wynagrodzeniach powstaje po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia, którego przedmiotem obrad było podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach?