Informacja dla podmiotów nadzorowanych wykorzystujących ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe oraz zaangażowanych w transakcje sekurytyzacyjne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

UKNF zwraca uwagę tych podmiotów nadzorowanych, które wykorzystują ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe, oraz tych, które uczestniczą w różnych rolach w transakcjach sekurytyzacyjnych, na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych1.

  • Art. 5a ust. 1 wspomnianego rozporządzenia zobowiązuje instytucje finansowe (a konkretnie instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, spółki zarządzające, spółki inwestycyjne, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz kontrahentów centralnych) do sporządzania własnych ocen ryzyka kredytowego i niepolegania wyłącznie lub mechanicznie na ratingach kredytowych przy przeprowadzaniu oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub instrumentu finansowego.

  • Art. 8b rozporządzenia nakłada na podmioty zaangażowane w transakcje sekurytyzacyjne - tj. emitentów, jednostki inicjujące i jednostki sponsorujące – obowiązek podania do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) informacji na temat jakości kredytowej i wyników aktywów bazowych instrumentów będących produktem sekurytyzacji, struktury transakcji sekurytyzacyjnych, przepływów pieniężnych oraz zabezpieczeń ekspozycji sekurytyzacyjnych, jak również wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowych i świadomych testów skrajnych warunków dotyczących przepływów pieniężnych i wartości zabezpieczeń ekspozycji bazowych.

  • Art. 8c stanowi, iż w przypadku gdy emitent lub powiązana strona trzecia zamierzają zamówić rating kredytowy instrumentu finansowego będącego produktem sekurytyzacji, zlecają ten rating co najmniej dwóm agencjom ratingowym, przy czym każda agencja ratingowa dostarcza własny, niezależny rating kredytowy.

Wreszcie art. 8d odnosi się do wszystkich emitentów (i powiązanych z nimi stron trzecich), którzy zamierzają zaangażować co najmniej dwie agencje ratingowe do oceny tej samej emisji lub podmiotu, niezależnie od tego, czy chodzi o sekurytyzację, czy nie. Emitenci tacy zostali zobowiązani do rozważenia zaangażowania co najmniej jednej agencji ratingowej, której całkowity udział w rynku (w skali UE) wynosi nie więcej niż 10%, a która w ocenie emitenta lub powiązanej z nim strony trzeciej jest zdolna do oceny danej emisji lub jednostki, pod warunkiem, że zgodnie z wykazem ESMA istnieje agencja ratingowa mogąca ocenić daną emisję lub jednostkę. Jeżeli emitent lub powiązana z nim strona trzecia nie zaangażuje co najmniej jednej agencji ratingowej, która nie ma więcej niż 10% całkowitego udziału w rynku, fakt ten należy zarejestrować.

UKNF zwraca uwagę, iż ESMA pracuje obecnie nad regulacyjnymi standardami technicznymi określającymi sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8b.
W odniesieniu do art. 8d UKNF wskazuje, że lista zarejestrowanych w UE agencji ratingowych wraz z ich udziałami w rynku oraz typami wystawianych ratingów publikowana jest na stronie internetowej ESMA2.

_______________________________
1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:146:FULL&from=PL
2http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs