Wezwania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Udostępniamy formularz elektroniczny umożliwiający składanie do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) zawiadomień, o których mowa w art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Do zawiadomienia podmiot pośredniczący załącza treść wezwania oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 zdanie trzecie.

W celu poznania wszystkich funkcjonalności formularza elektronicznego, zachęcamy do zapoznania się z krótką „Instrukcją użytkownika”.

Uruchomienie funkcjonalności w postaci elektronicznego formularza jest wynikiem wejścia  w życie z dniem 30 maja 2022 r. przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zmieniają one przepisy Ustawy dotyczące wezwań.

Od 30 maja 2022 r. podmioty pośredniczące w przeprowadzaniu wezwań powinny składać zawiadomienia, o których mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Od 30 maja 2022 r. do przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, „w trybie awaryjnym” określonym w art. 77a ust. 3 Ustawy udostępniony został dedykowany adres poczty elektronicznej dio@knf.gov.pl.

W przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, za pomocą formularza udostępnionego przez KNF na stronie internetowej, przekazanie zawiadomienia następuje na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF w akapicie powyżej. Niezwłocznie po ustaniu zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego, zawiadomienie to przekazuje się ponownie za pomocą tego systemu teleinformatycznego.