Zakres usług

data aktualizacji 11 maja 2018

Dom maklerski może świadczyć wszystkie lub wybrane rodzaje działalności maklerskiej wskazane w ustawie o obrocie, na świadczenie których uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawa określa, iż działalnością maklerską (podstawową) jest wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Działalnością maklerską (dodatkową) jest również wykonywanie przez dom maklerski czynności polegających na:

 1. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
 2. udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 3. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 4. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 5. wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w pkt 1- 8 powyżej;
 6. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;
 8. wykonywaniu czynności określonych w punktach powyżej, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i ustawy o obrocie, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi, co do zasady, co najmniej równowartość w złotych 125 000 euro. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro, jeśli jednak dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy o obrocie, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro.

W skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. Ponadto, w skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Dom maklerski jest obowiązany zapewnić podnoszenie przez członków organów domu maklerskiego kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dom maklerski obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzenie przez dom maklerski działalności maklerskiej wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odpowiedniej liczby maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, w tym jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania każdej z działalności wskazanej w pkt 1-3, 6, 8, 9, dwóch doradców inwestycyjnych do wykonywania działalności wskazanej w pkt 4, oraz jednego doradcę inwestycyjnego lub jednego maklera papierów wartościowych do wykonywania działalności wskazanej w pkt 5 powyżej.