Zakres usług - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Dom maklerski może świadczyć wszystkie lub wybrane rodzaje działalności maklerskiej wskazane w ustawie o obrocie, na świadczenie których uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawa określa, iż działalnością maklerską (podstawową) jest wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. prowadzeniu ASO;
 9. prowadzeniu OTF.

Działalnością maklerską (dodatkową) jest również wykonywanie przez dom maklerski czynności polegających na:

 1. przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,  rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;
 2. udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 3. doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 4. doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 5. wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w pkt 1- 9 powyżej;
 6. sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;
 8. wykonywaniu czynności określonych w punktach powyżej, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i ustawy o obrocie, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.

Kapitał założycielski domu maklerskiego  domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej wynosi, co do zasady, co najmniej równowartość w złotych 125 000 euro. W przypadku gdy dom maklerski nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro, jeśli jednak dom maklerski prowadzi działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7- 9  ustawy o obrocie, kapitał założycielski wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro.

Liczba członków zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego powinna zapewniać skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie domem maklerskim, w szczególności uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej działalności, przy czym w skład zarządu powinny wchodzić co najmniej dwie osoby.

W skład zarządu i rady nadzorczej domu maklerskiego mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Dom maklerski zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów domu maklerskiego wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

W skład organów domu maklerskiego nie mogą wchodzić osoby, które zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstw określonych w art. 103 ust. 1b ustawy o obrocie.

Dom maklerski zobowiązany jest stosować ograniczenia, co do liczby funkcji sprawowanych przez członków zarządu i rady nadzorczej  w innych podmiotach określone w art. 103 ust. 1d ustawy o obrocie.

W zarządzie domu maklerskiego wyodrębnia się stanowisko (lub stanowiska) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w działalności domu maklerskiego, która to funkcja nie może być łączona z funkcją prezesa zarządu. 

Powołanie prezesa zarządu i członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim następuje za zgodą Komisji. 

W przypadku podmiotu występującego po raz pierwszy o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wraz z rozpatrywaniem wniosku  KNF zatwierdza  prezesa zarządu i członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim. Zakres wniosku w powyższym zakresie określa art. 102a ustawy o obrocie, a formularz wniosku znajduje się zakładce - Wnioski i formularze składane do UKNF.

Dom maklerski obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzenie przez dom maklerski działalności maklerskiej wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odpowiedniej liczby maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, w tym jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania każdej z działalności wskazanej w art. 69 ust. 2 pkt  1-3, 6, 8 i 9 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie, a dwóch doradców inwestycyjnych do wykonywania działalności wskazanej w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.