Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji

Informujemy, że egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na dzień 26 października 2021 r., odbędzie się w Hotelu Sangate w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 32. Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: 

  • Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie reasekuracji rozpocznie się przed salą egzaminacyjną na poziomie +1 od godziny 10.15. Rozpoczęcie egzaminu w zakresie reasekuracji o godzinie 11.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie +1.
  • Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie ubezpieczeń, których nazwiska zaczynają się od litery A do litery N rozpocznie się przed salą egzaminacyjną na poziomie+1 od godziny 10.15. Rozpoczęcie egzaminu w zakresie ubezpieczeń dla osób, których nazwiska zaczynają się od litery A do litery N o godzinie 11.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie +1.
  • Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie ubezpieczeń, których nazwiska zaczynają się od litery O do litery Ż rozpocznie się przed salą egzaminacyjną na poziomie 0 od godziny 12.15. Rozpoczęcie egzaminu w zakresie ubezpieczeń dla osób, których nazwiska zaczynają się od litery O do litery Ż o godzinie 13.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie 0.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 26 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

1.Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu dla zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej:
 1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, pracownik Urzędu Komisji Nadzory Finansowego biorący udział w obsłudze technicznej egzaminu), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2) Zdający oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3) Podczas egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:
  - zdający,
  - osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni.
 4) Na egzaminie każdy zdający korzysta z prywatnych lub zapewnionych przez UKNF przyborów piśmienniczych. Materiały piśmiennicze są jednorazowe, zdający ich nie zwraca po odbytym egzaminie. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5) Czekając na wejście do  sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 6) Do sali egzaminacyjnej oraz do punktu rejestracji uczestników mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Podczas wpuszczania kandydatów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).
7) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos przez cały czas trwania egzaminu.
8) Członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz członkowie obsługi technicznej są zobowiązani zakrywać usta i nos przez cały czas trwania egzaminu.

9) Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
10) Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  - zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  - obowiązku zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania egzaminu,
  - niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  - konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
  - niezwłocznego informowania w przypadku złego samopoczucia członków komisji egzaminacyjnej lub obsługi technicznej.
11) W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w Kraju, wytyczne w zakresie przeprowadzenia egzaminu dla zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej mogą zostać zmodyfikowane.  


KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się 26 października 2021 r.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 26 września 2021 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
 Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001

Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności. Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.