Grupa IV – towarzystwa funduszy inwestycyjnych

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy IV, tj. towarzystwach funduszy inwestycyjnych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy/deklaracja_koszty_nadzoru

Na deklaracji należy uwzględnić:
- w poz. 1 - kwotę stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy,
- w poz. 2 – kwotę należnej opłaty rocznej obliczoną według wzoru (§23 Rozporządzenia),
- w poz. 3 – kwotę wpłaty na rachunek KNF z uwzględnienie maksymalnej oraz minimalnej wysokości opłaty określonej w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku grupy IV, jest średnia roczna suma wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zwanej „średnią roczną sumą aktywów”, zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 i art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1289, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r., poz.2347, z późn. zm.)
  • Art. 236 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)