Grupa IV – towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wewnętrznie oraz zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia

data aktualizacji

UWAGA! 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, został przedłużony do dnia 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podmiotach rynku kapitałowego, należących do grupy IV, w skład której wchodzą: 

  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • wewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, 
  • zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, 
spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Do dnia 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego publikowany jest Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wraz z dokonaniem wpłaty, podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku 

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty 

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie, za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej należnej od danego podmiotu i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota wpłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jest średnia roczna suma wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zwanej „średnią roczną sumą aktywów”, zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji. 

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku wewnętrznie zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, jest średnia roczna wartości aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się na podstawie wartości aktywów ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, jest średnia roczna suma wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy w którym powstało zobowiązanie. 

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Deklaracja o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego, przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, w związku z czym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki, wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt we wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00 pod nr telefonu: (22) 262 50 21 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 i art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz.2486 z późn. zm.)
  • Art. 236 ust. 2a, 2e, 2f ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.)