Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności banków krajowych poprzez oddział na terytoriach państw należących do EOG - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty sektora bankowego

Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności banków krajowych poprzez oddział na terytoriach państw należących do EOG

UKNF prezentuje poniżej zestawienie zawiadomień dotyczących prowadzenia na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) działalności bankowej poprzez oddział przez banki krajowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy). 

Zgodnie z art. 48a Ustawy – odpowiadającym treści art. 33 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – bank krajowy może prowadzić na terenie państw należących do EOG działalność poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 19 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48c Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, iż bank krajowy, który otrzymał zezwolenie (licencję) KNF na prowadzenie działalności bankowej ma terytorium RP nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich EOG.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

– Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→

Załączniku I do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.  treść załącznika→

Loading...