Zatwierdzanie zmian statutu - rozpatrywanie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Analiza wstępna.

Po doręczeniu wniosku do departamentu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań licencyjnych w zakresie rynku ubezpieczeniowego, wyznaczony pracownik, sprawdza, czy za wniosek i załączniki została uiszczona opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Analiza Formalnoprawna.

Wniosek analizowany jest pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i sprawdzana jest kompletność złożonych przez stronę dokumentów.

Lista przykładowych wymaganych dokumentów:

 1. akt notarialny zawierający uchwałę w przedmiocie zmiany statutu,
 2. opłata skarbowa od przedłożonego w formie wypełnionego formularza wniosku,
 3. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika zakładu ubezpieczeń – pełnomocnictwo oraz opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa,
 4. w przypadku wniosku o zatwierdzenie zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego zakładu ubezpieczeń oprócz dokumentów wskazanych powyżej: oświadczenie podmiotu obejmującego akcje w podwyższanym kapitale zakładowym w zakresie wymogów określonych w art. 80 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz dokumenty potwierdzające posiadanie środków na opłacenie kapitału zakładowego spełniających wymogi, o których mowa w art. 80 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (sprawozdania finansowe).

W przypadku wystąpienia braków formalno-prawnych wniosku wystosowywane jest do Wnioskodawcy wezwanie na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku.

Analiza merytoryczna

W toku prowadzonego postepowania badane jest, czy uchwalony statut zakładu ubezpieczeń jest zgodny z przepisami prawa, w tym zgodny z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i kodeksem spółek handlowych.

Pracownik wyznaczony do oceny wniosku bada zmiany statutu zakładu wymagające zatwierdzenia. Zmiany te dotyczą w przypadku zakładu ubezpieczeń działającego w formie spółki akcyjnej:

 1. siedziby lub firmy,
 2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 3. w przypadku:
  1. zakładu ubezpieczeń - zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności,
  2. zakładu reasekuracji - zakresu działalności,
 4. dotyczącym uprzywilejowania akcji lub uprawnień przyznanych akcjonariuszom osobiście,
 5. tworzenia w ciężar kosztów funduszy, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i innych rezerw,
 6. zasad reprezentacji,
 7. gospodarowania majątkiem i aktywami zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, w tym w zakresie określenia kompetencji organów zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
 8. funduszu organizacyjnego.

Pracownik wyznaczony do oceny wniosku bada zmiany statutu zakładu wymagające zatwierdzenia. Zmiany te dotyczą w przypadku zakładu ubezpieczeń działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych:

 1. zmiany siedziby lub nazwy,
 2. zmiany rzeczowego zakresu działalności oraz zmiany terytorialnego zasięgu działalności – w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
 3. obniżenia kapitału zakładowego,
 4. tworzenia w ciężar kosztów funduszy, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i innych rezerw,
 5. zmiany zasad reprezentacji towarzystwa,
 6. zmian w gospodarowaniu majątkiem i aktywami towarzystwa, w tym w zakresie określenia kompetencji organów towarzystwa oraz spłat z tytułu zobowiązań wobec członków towarzystwa,
 7. zmian w funduszu organizacyjnym, z zastrzeżeniem art. 162 ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W przypadku zmiany statutu będącej konsekwencją podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza, analizowane jest, czy środki przeznaczone na nabycie albo objęcie akcji nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz czy nie mają związku z finansowaniem terroryzmu, jeżeli nie znajdzie zastosowania art. 82 ust. 2 i następne ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W przypadku zmiany statutu będącej konsekwencją podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza, jeżeli nie znajdzie zastosowania art. 82 ust. 2 i następne ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, analizowane jest, czy w danym przypadku ewentualnie występuje pośrednie nabycie lub objęcie akcji, o którym mowa w art. 82 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i czy nie zostały przekroczone progi, o których mowa w art. 82 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W przypadku zmiany statutu zakładu ubezpieczeń będącej konsekwencją podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia akcji przez dotychczasowego akcjonariusza w liczbie powodującej konieczność zawiadomienia organu nadzoru zgodnie z art. 82 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wykorzystuje się w trakcie analizy materiał dowodowy zgromadzony w toku badania tego zawiadomienia.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień.

W toku postępowania Wnioskodawca stosownie do postanowień art. 50 § 1 kpa może zostać wezwany do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.