Założyciele - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo bankowe założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy założycielem jest Skarb Państwa, bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń lub międzynarodowa instytucja finansowa (art. 13 ust. 3 ustawy Prawo bankowe).

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy Prawo bankowe założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, określonej ustawą Prawo spółdzielcze (tj. min. 10 osób).

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe utworzenie banku może nastąpić, jeżeli założyciele dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Wprawdzie za zarządzanie bankiem bezpośrednio odpowiada zarząd banku, jednak istotny wpływ mają na nie również „właściciele” (założyciele, znaczący akcjonariusze) banku, którzy, poprzez wybór członków rady nadzorczej wpływają na obsadę zarządu, a poprzez udział i decydowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku, rozstrzygają o podstawowych dla banku sprawach, takich jak wysokość kapitału zakładowego, podział zysku czy zmiana statutu. Są też ważną dla banku instancją pożyczkową, mogącą w trudnych sytuacjach zapewnić odpowiedni poziom płynności lub wypłacalności. Wyznaczają również ogólne kierunki realizowanej później przez zarząd polityki banku, jako członka grupy kapitałowej. Z tych względów również od założycieli banku ustawa wymaga, aby dawali oni rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Ocena dawania rękojmi przez założycieli dokonywana jest w szczególności w kontekście zgodności działalności z przepisami prawa, reputacji oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej i możliwości inwestycyjnych w kontekście podjęcia i prowadzenia bezpiecznej działalności przez tworzony bank. Zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy Prawo bankowe, dokonując oceny spełniania przez założyciela wymogu rękojmi, KNF uwzględnia w szczególności złożone w związku z postępowaniem zobowiązania dotyczące banku lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.