Zezwolenie – złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podmiot, który chce uzyskać zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA ma obowiązek uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wydawane na podstawie złożonego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/formularze

Ręczne wypełnianie wniosku

Osoby, które z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z generatora wniosków, mogą wypełnić wniosek ręcznie pamiętając, iż powinien on zawierać:

 1. Nazwę podmiotu.
 2. Siedzibę i adres podmiotu.
 3. Dane osób podpisujących wniosek – uprawnionych do reprezentowania podmiotu (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko/sposób reprezentacji, data i podpis).
 4. Dane pełnomocnika (telefon, fax, adres korespondencyjny, mocodawca, data i podpis).
 5. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (imię i  nazwisko, podmiot, telefon, fax, adres mailowy).

Do wniosku załącza się:

 1. statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
 2. schemat i opis powiązań kapitałowych;
 3. ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
 4. wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;
 5. dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 6. dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 7. wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 8. opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 9. wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 10. informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa  lub tytułów uczestnictwa;
 11. procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;
 12. zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
 13. dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
 14. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Szczegóły dotyczące treści regulacji wewnętrznych podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

Niezależnie od formy wypełnienia wniosku, musi on zostać podpisany (zgodnie z zasadami reprezentacji), a następnie wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnej w godz. 8:15-16:00 kancelarii Urzędu:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa