Informacje Ogólne

data aktualizacji

Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP) to rozwiązanie wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług polegających na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach. Usługi te ze swej natury mogą być świadczone wyłącznie poprzez kanały elektroniczne (internetowe, mobilne) i jedynie wtedy, gdy rachunek płatniczy użytkownika jest dostępny on-line. AISP nie jest uprawniony do świadczenia innych usług płatniczych. Według definicji ustawowej AISP to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku, z wyłączeniem pozostałych usług płatniczych.

Działalność w charakterze AISP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Podjęcie działalności w charakterze AISP nie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze AISP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru.

AISP może prowadzić swoją działalność za pośrednictwem agentów, tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, działających w imieniu i na rzecz AISP wyłącznie w zakresie świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku. W celu prowadzenia działalności AISP może tworzyć też oddziały – wyodrębnione i samodzielne organizacyjnie części działalności gospodarczej, wykonywanej poza siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności AISP. Dane dotyczące agentów i oddziałów AISP zamieszcza się w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. 

AISP może świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku:

1)    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie (w tym przez oddziały) lub za pośrednictwem agentów oraz

2)    na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska przez oddział, w ramach działalności transgranicznej (tj. bez fizycznej obecności w innym państwie członkowskim) lub za pośrednictwem agenta.

AISP może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku (AISP działa wtedy jako tzw. hybrydowy AISP).