Formy działalności - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Dom maklerski (oprócz bezpośredniego prowadzenia czynności związanych z działalnością maklerską) może:

 1. świadczyć usługi za pośrednictwem agentów firm inwestycyjnych
 2. na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z innym przedsiębiorcą, powierzyć temu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez ten dom maklerski, w tym z prowadzoną przez niego działalnością maklerską  - outsourcing).

Prowadzenie przez dom maklerski działalności za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej jest dopuszczalne pod warunkiem wpisania tego agenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych.  Z powyższym wnioskiem winien wystąpić dom maklerski, po podpisaniu z agentem umowy o świadczenie usług. Agentem firmy inwestycyjnej może być inna firma inwestycyjna, pod warunkiem, że została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych. 

Wniosek o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych powinien zawierać:

 1. w przypadku wniosku o wpis osoby fizycznej: 
  1. dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
  2. oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
  3. opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej, 
  4. oświadczenie o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstw lub wykroczeń, 
  5. zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie, oraz miejsce jej wykonywania, 
  6. wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej, 
  7. opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie usług pośrednictwa finansowego, obowiązujących przepisów prawa oraz standardów działalności firm inwestycyjnych, chyba że agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba mająca prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego; 
 2. w przypadku wniosku o wpis osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 
  1. dane obejmujące firmę lub nazwę oraz siedzibę i adres, 
  2. opis prowadzonej działalności gospodarczej, 
  3. oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, 
  4. dane osobowe osób kierujących działalnością podmiotu obejmujące imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
  5. oświadczenia osób kierujących działalnością podmiotu o nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
  6. zakres i sposób wykonywania czynności, jakie zostały powierzone na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie, oraz miejsce jej wykonywania, 
  7. wskazanie osoby lub osób z firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za nadzór nad agentem firmy inwestycyjnej, 
  8. opinię firmy inwestycyjnej, że doświadczenie w zakresie obrotu instrumentami finansowymi posiadane przez dany podmiot lub przez osoby kierujące jego działalnością oraz struktura organizacyjna tego podmiotu gwarantują wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2 i 2c ustawy o obrocie, w sposób prawidłowy, z dołożeniem należytej staranności – chyba, że agentem ma być inna firma inwestycyjna. 

Dom maklerski o każdorazowej zmianie danych  oraz po rozwiązaniu umowy z agentem firmy inwestycyjnej zobowiązany jest poinformować o powyższym Komisję Nadzoru Finansowego w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Komisja Nadzoru Finansowego skreśla agenta z rejestru agentów firm inwestycyjnych z urzędu.

Powierzenie przez dom maklerski innemu przedsiębiorcy wykonywania podstawowych lub istotnych funkcji operacyjnych w rozumieniu art. 30 rozporządzenia 2017/565 jest dopuszczalne pod warunkiem złożenia do Komisji zawiadomienia o zamiarze zawarcia umowy, co najmniej na 14 dni przed jej zawarciem, dołączając projekt umowy. Dom maklerski powierzając wykonywanie podstawowych lub istotnych funkcji operacyjnych zobowiązany jest stosować przepisy ustawy o obrocie oraz art. 31 i 32  rozporządzenia 2017/565. 

Formularz wniosku o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych dostępny jest w wyszukiwarce wniosków i formularzy składanych do UKNF.