Ewidencja akcji - Komisja Nadzoru Finansowego

Ewidencja akcji (zakres informacji wpisywanych do ewidencji akcji określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji) zawiera podstawowe dane o ofertach publicznych akcji oraz o dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym/ wprowadzeniu akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, mających miejsce po 1 stycznia 2020 r. 

Ewidencja nie obejmuje innych papierów wartościowych takich jak np. obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne.

Wpisu do ewidencji dokonują emitenci akcji. W celu umożliwienia dokonania wpisu przez emitenta w przypadku oferty publicznej przeprowadzonej przez oferującego (podmiot prawny lub osoba fizyczna, która publicznie oferuje papiery wartościowe, których jest właścicielem), ten ostatni obowiązany jest zawiadomić emitenta o przeprowadzonej ofercie publicznej akcji w ustawowo określonym terminie.

W przypadku gdy akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie wniosku podmiotu innego niż emitent tych akcji, na tym podmiocie ciąży obowiązek zgłoszenia akcji do ewidencji.

Wpis jest zwolniony z opłaty ewidencyjnej.

Emitenci na wpis do ewidencji mają 14 dni, liczonych odpowiednio od dnia przydziału akcji lub od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzenia akcji do obrotu na ASO. W przypadku przeprowadzenia oferty publicznej akcji, które następnie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu emitent jest obowiązany do dokonania dwóch wpisów – jednego dotyczącego oferty publicznej i drugiego dotyczącego dopuszczenia/wprowadzenia do obrotu.

Wpisów do ewidencji dokonuje się z poziomu przeglądarki internetowej poprzez aplikację zamieszczoną na stronie rejestracjaakcji.knf.gov.pl. Wpisów dokonują osoby upoważnione przez emitentów, po uprzednim uwierzytelnieniu profilem zaufanym.

W celu uzyskania dostępu do ww. aplikacji emitent powinien złożyć w formie elektronicznej wniosek o dostęp (wniosek dostępny jest na stronie formularzesea.knf.gov.pl). Wniosek ten należy podpisać zgodnie z reprezentacją emitenta przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a następnie przesłać do UKNF za pośrednictwem systemu ePUAP.

UKNF będzie dokonywał weryfikacji wpisu pod kątem kompletności i następnie opublikuje go w terminie do  5 dni roboczych w ogólnodostępnym rejestrze na stronie internetowej KNF pod adresem ewidencjaakcji.knf.gov.pl

Emitenci nie mają obowiązku ponownego wpisywania do ewidencji ofert publicznych oraz dopuszczeń akcji do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzeń akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu mających miejsce przed 1 stycznia 2020 r.

Dane o wcześniejszych ofertach publicznych akcji i innych papierów wartościowych oraz o ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu znajdują się w dotychczasowej ewidencji instrumentów finansowych (plik XLS) oraz ewidencji certyfikatów inwestycyjnych (plik XLS).


Proces dokonywania wpisu do SEA -grafika