Formy działalności - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Krajowa instytucja płatnicza (KIP) może:

1. świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem agentów,

2. na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z innym przedsiębiorcą, powierzyć temu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych lub z działalnością w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego (outsourcing).

Przed rozpoczęciem świadczenia usług za pośrednictwem agenta, KIP powinna złożyć w KNF w formie pisemnej zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta, wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr).

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

3. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4. imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za zarządzanie agentem;

5. wykaz usług płatniczych instytucji płatniczej, do świadczenia których agent jest upoważniony;

6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.

Zmiana wpisu w rejestrze dotycząca agenta (niezależnie od ilości wpisywanych agentów) podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro (z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru), na rachunek wskazany w wezwaniu KNF skierowanym do KIP, po dokonaniu wpisu.

Wniosek o wykreślenie agenta należy złożyć niezwłocznie po zaprzestaniu współpracy z danym podmiotem lub wcześniej – wskazując termin zaprzestania współpracy z danym agentem oraz termin wykreślenia danego agenta z rejestru.

Wykreślenie agenta z rejestru podlega opłacie – w wysokości i na zasadach jak za wpis agenta.