Q&A dotyczące outsourcingu w firmach inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące outsourcingu w firmach inwestycyjnych

Informacje wstępne

1. Świadczenie usług przez firmę inwestycyjną drogą telefoniczną uwarunkowane jest zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z uprawnionym podmiotem. Czy umowa z operatorem telekomunikacyjnym obejmująca również rejestrację rozmów, przekazanie nagrań do firmy inwestycyjnej i przechowanie nagrań do czasu przekazania ich do firmy inwestycyjnej stanowi outsourcing regulowany?

2. Czy można uznać, że usługa świadczona przez jednego z dostawców oprogramowania zapewniającego dostęp do danych rynkowych i notowań polegająca na zbieraniu oraz udostępnianiu archiwum historii transakcji oraz korespondencji prowadzonych przez użytkowników tego oprogramowania powinna być klasyfikowana jako powierzenie podmiotowi trzeciemu obowiązku archiwizacji, o którym mowa w art. 83a ust. 4 u.o.i.f. Dane dotyczące transakcji oraz towarzysząca im korespondencja są przekazywane przez takiego dostawcę firmom inwestycyjnym i archiwizowane przez nie w ciągu 24 godzin?

3. Czy słuszne jest stanowisko, że umowa zawarta przez firmę inwestycyjną z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem jest serwisowanie systemu informatycznego z zakresu przeciwdziałania manipulacjom i nadużyciom oraz wykorzystywaniu informacji poufnych (system wspierający firmy inwestycyjne w realizacji obowiązków wynikających z MAD/MAR) nie jest umową outsourcingu w świetle u.o.i.f., regulacji UE oraz – dla bankowych biur maklerskich – Wytycznych EBA? Samo użytkowanie systemu wspomagania systemu przeciwdziałania manipulacji wynika z innej umowy (licencyjnej), na mocy której biuro maklerskie ma prawo użytkowania systemu, który jest zainstalowany na infrastrukturze własnej biura maklerskiego i administrowany jest przez pracowników biura maklerskiego (dostawca oprogramowania nie ma dostępu do tego systemu). Pytanie dotyczy umowy serwisowej, której przedmiotem jest serwis systemu – np. w wyniku zauważonego błędnego działania systemu dostawca wdraża w systemie odpowiednią poprawkę, która jest przesyłana do biura maklerskiego, gdzie administrator systemu (pracownik biura maklerskiego) instaluje ją w systemie (na infrastrukturze biura maklerskiego)?

4. Czy biura maklerskie objęte są obowiązkiem stosowania Wytycznych EBA dotyczących outsourcingu?

5. Czy funkcja audytu wewnętrznego w firmie inwestycyjnej powinna zostać uznana za funkcję operacyjną o znaczeniu podstawowym lub istotnym w rozumieniu art. 81a ust. 2 u.o.i.f.?

6. Czy dopuszczalny jest „outsourcing” funkcji compliance z biura maklerskiego do pozostałej części banku?

7. Jaka jest relacja pomiędzy definicją outsourcingu określoną w u.o.i.f. i rozporządzeniu 2017/565 a Wytycznymi EBA, a tym samym jakie normy należy stosować w kontekście obowiązków spoczywających na banku prowadzącym działalność maklerską w odniesieniu do outsourcingu czynności związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej?

8. Czy firma inwestycyjna może przekazywać informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 u.o.i.f usługodawcy, któremu powierzono wykonywanie czynności w ramach outsourcingu? Czy przekazanie tajemnicy zawodowej w ramach outsourcingu przesądza o tym, że takie powierzenie należy zakwalifikować jako powierzenie podstawowych lub istotnych funkcji operacyjnych w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia 2017/565?