Złożenie wniosku

data aktualizacji 09 czerwca 2017

Wniosek o zezwolenie na utworzenie banku wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:30 biurze podawczym KNF:

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-030 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1 skr. poczt.

419 00-950 Warszawa 1