Działalność agencyjna

data aktualizacji 22 października 2018AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH


Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1746)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1007)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1376) 


 AGENT UBEZPIECZENIOWY

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Agentem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest przedsiębiorca (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej - (tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r., poz. 584), wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

A zatem za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do Rejestru agentów ubezpieczeniowych. Do agentów ubezpieczeniowych nie zalicza się spółki cywilnej.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane "czynnościami agencyjnymi" wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających łącznie warunki określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

Te same warunki, które zostały nałożone na osoby wykonujące czynności agencyjne muszą być spełnione również przez:
 1. agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi,
 2. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:
  • wspólników tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,
  • w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowę ich członków zarządu;
 3. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi - co najmniej połowę ich członków zarządu. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych wprowadza przepis art. 11 ww. ustawy. Natomiast szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 276).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli jednak agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077), to bezpośrednio agent, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń i który, w związku z taką działalnością agencyjną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, obowiązany jest zawrzeć umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 11 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 276), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Agentowi, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej grozi, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, konieczność uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

EGZAMINY DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI AGENCYJNE

Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby wykonywać czynności agencyjne jest zdanie egzaminu prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

Kwestie egzaminów szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485).

Do osób mających wykonywać czynności agencyjne w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub u innych podmiotów jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem oraz do osób, o których mowa w ust. 1a ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez te osoby warunku, np. ograniczenie zakresu obowiązujących tematów egzaminu.


 PEŁNOMOCNICTWO

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym zakład ubezpieczeń udziela agentowi ubezpieczeniowemu upoważnionemu do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

W sytuacji, gdy agent ubezpieczeniowy ma być, na mocy umowy agencyjnej, umocowany jedynie do, np. dokonywania czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia, nie zachodzi konieczność udzielania przez zakład ubezpieczeń pełnomocnictwa.


  REJESTR AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ON-LINE W celu dokonania zgłoszenia problemu lub zapytania należy wypełnić formularz dotyczący systemu RAU Online znajdujący się w sekcji Pomoc (klikając tutaj)

 1. Program DAPOS 3.1 

  icon_doc_pdf_small    Program DAPOS 3.1 służący do przygotowywania przez zakłady ubezpieczeń danych, które wprowadzane będą do Rejestru Agentów - Wersja na dzień 25-09-2014 r.

  icon_doc_pdf_small    Słownik ZU - Wersja na dzień 22-10-2018 r.  (Powyższy plik należy pobrać i wypakować do katalogu Slowniki aplikacji Dapos 3.0 lub 3.1, zastępując istniejący plik slownik.dic)

  icon_doc_pdf_small    Formaty plików wniosków i odpowiedzi dla aplikacji Dapos 3.0 oraz Dapos 3.1 (na dzień 1-10-2010 r.)

  icon_doc_pdf_small    Instrukcja użytkownika programu DAPOS 3.1

 2. Formularze wniosków do pobrania
 3. Status agenta ubezpieczeniowego przedsiębiorca uzyskuje po zawarciu umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń a następnie wpisaniu go do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

 4. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
  • Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez organ nadzoru, dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy agencyjnej. Status agenta ubezpieczeniowego przedsiębiorca uzyskuje po zawarciu umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń a następnie wpisaniu go do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wnioski o wpis  składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru, sporządzane są na podstawie dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1376 ). 

  • Wnioski o wpis sporządza się  wg aplikacji DAPOS 3.1.

   Do wniosku o wpis agenta do rejestru dołącza się oświadczenie  zakładu ubezpieczeń:

   • stwierdzające, że wniosek dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w - § 7 pkt 1 ww. Rozporządzenia,

   • stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne  oraz osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 pkt 2 Rozporządzenia.


   Oświadczenia są załączone w aplikacji DAPOS 3.1.
   Do wniosku o wpis agenta do rejestru, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt  1 lit. a) ustawy z  dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783) w związku z częścią I pkt 34 załącznika ww. ustawy, należy dołączyć  dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 110 zł. 
   Opłatę skarbową sporządza się w postaci pliku PDF

   Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W przypadku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego właściwym organem podatkowym jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.
   Płatności należy uiszczać na konto:
   Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy,
   Nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038   

   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na wnioskodawcy, to jest na zakładzie ubezpieczeń

 5. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
  • Organ nadzoru dokonuje zmian danych objętych wpisem do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie wniosku dokonanego przez zakład ubezpieczeń nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez zakład ubezpieczeń o ich zaistnieniu.

   Wnioski o zmianę  składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru, sporządzane są na podstawie dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1376 ).  
   Wnioski o zmianę sporządza się  wg aplikacji DAPOS 3.1.

   Do wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru dołącza się oświadczenie zakładu ubezpieczeń:
   • stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w   § 7 pkt 1 ww. Rozporządzenia,

   • stwierdzające, że osoby fizyczne mające  wykonywać czynności agencyjne wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7  pkt 2 ww. Rozporządzenia,

   • stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów o których mowa w § 7 pkt 2 Rozporządzenia.


   Oświadczenia są załączone w aplikacji DAPOS 3.1

   Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru, w przypadku gdy wniosek dotyczy:

   1. zmiany pełnomocnictwa
   2. dopisania osoby/osób wykonujących czynności agencyjne
   3. wykreślenia osoby/osób wykonujących czynności agencyjne
   4. dopisania członka/członków zarządu lub wspólnika/wspólników spółek
   5. zmiany danych członka/członków zarządu lub wspólnika/wspólników spółek
   6. wykreślenia członka/członków zarządu lub wspólnika/wspólników spółek
   na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783) w związku z częścią I pkt 35 załącznika do ww. ustawy, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 55 zł. Opłatę skarbową sporządza się w postaci pliku PDF

   Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W przypadku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego właściwym organem podatkowym jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.
   Pieniądze należy wpłacać na konto:
   Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy,
   Nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 

   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na wnioskodawcy, to jest na zakładzie ubezpieczeń.  

   Natomiast zwolnionymi od opłaty skarbowej są zmiany wpisu do rejestru, obejmujące:

   - imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną;

   - nazwę podmiotu lub firmy, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 
      
   - imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne;
       
   - numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę – w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

   - wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń.

 6. Wykreślenie agenta z rejestru agentów ubezpieczeniowych
  • Z chwilą rozwiązania umowy agencyjnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany nie później niż w terminie 7 dni, wystąpić do organu nadzoru z wnioskiem o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru agentów ubezpieczeniowych.

   Wnioski o wykreślenie agenta  składa odrębnie dla każdego agenta się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru.
   Wnioski o wykreślenie sporządza się  wg aplikacji DAPOS 3.1


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jestem długoletnim agentem ubezpieczeniowym jednego zakładu ubezpieczeń. W chwili obecnej chciałbym współpracować z innym agentem ubezpieczeniowym jako osoba, która będzie wykonywała czynności agencyjne. Czy w takim przypadku powinienem zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC ?

Zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia określone przez ww. ustawę warunki. Ponadto zgodnie z art. 11 ww. ustawy w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych agent ubezpieczeniowy działający na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Reasumując, obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega wyłącznie agent ubezpieczeniowy, a nie osoba fizyczna, która wykonuje czynności agencyjne na podstawie umowy o pracy lub umowy cywilno-prawnej u danego agenta ubezpieczeniowego.

W chwili obecnej jestem agentem ubezpieczeniowym zakładu ubezpieczeń. Zostałem wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych na mocy przepisów przejściowych, gdyż posiadałem zezwolenie. Zamierzam jednakże zmienić zakład ubezpieczeń. Czy w takim przypadku, mimo iż nie posiadam wykształcenia średniego mogę nawiązać współpracę z innym zakładem ubezpieczeń ?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia m.in. warunek posiadania co najmniej średniego wykształcenia.
Warunek ten nie dotyczy osób fizycznych, które wpisane zostały do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru na podstawie art. 51 ww. ustawy (musiały one legitymować się w dniu 1 stycznia 2004 r. zezwoleniem na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz wykonywały w dniu wejścia w życie ustawy czynności agencyjne) i są w nim odnotowane nieprzerwanie od dnia wpisu. W tym przypadku zostaje zapewniona tej osobie „ochrona praw nabytych”.
Z chwilą, gdy osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne u danego agenta ubezpieczeniowego została, na wniosek zakładu ubezpieczeń, wykreślona z rejestru agentów ubezpieczeniowych, ponowny jej wpis do rejestru może nastąpić wyłącznie, gdy spełni ona wszystkie wymogi określone w art. 9 ww. ustawy. W tym przypadku nie ma zastosowanie wspomniana zasada dotycząca ochrony praw nabytych.
Reasumując, wykreślenie osoby fizycznej z rejestru agentów ubezpieczeniowych powoduje, że prawa jej zostają utracone, a zatem ponowny wpis wymaga weryfikacji pod kątem spełnienia wszystkich wymogów określonych w art. 9 ww. ustawy.

Razem z kolegą mamy spółkę cywilną. Czy w takim przypadku należy wykupić ubezpieczenie obowiązkowe OC na tę spółkę, czy też na każdego z nas z osobna ?

Zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ponadto, zgodnie z art. 11 ww. ustawy w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, agent ubezpieczeniowy działający na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
W związku z powyższym należy uznać, iż obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega agent ubezpieczeniowy, a nie spółka cywilna (spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, a zatem nie jest też agentem ubezpieczeniowym).

Pracuję u agenta ubezpieczeniowego zakładu ubezpieczeń i jestem wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W gazecie znalazłem ofertę pracy u kolejnego agenta ubezpieczeniowego. Po przeprowadzeniu rozmowy w tej spółce uznałem, iż warto byłoby nawiązać z nią współpracę, gdyż oferuje dobre wynagrodzenie. Mimo wszystko nie chciałbym zakończyć współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Czy zgodnie z prawem mogę współpracować z dwoma agentami ubezpieczeniowymi ?

Przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie zabraniają osobie fizycznej wykonywać czynności agencyjnych u więcej niż jednego agenta ubezpieczeniowego. W omawianym przypadku nie ma również znaczenia, z jakimi zakładami ubezpieczeń przedsiębiorcy ci mają podpisane umowy agencyjne. Jednakże, należy zwrócić uwagę na postanowienia umów agencyjnych w zakresie zakazu wykonywania działalności konkurencyjnej.

W 2000 r. wydano mi zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego. Czy w chwili obecnej zezwolenie to jest ważne ?

Na mocy art. 256 w zw. z art. 257 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej z dniem 1 stycznia 2004 r. utraciła moc obowiązywania dotychczasowa ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Z uwagi na powyższe, moc obowiązywania utracił przepis prawa, na podstawie którego zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego były wydawane przez organ nadzoru. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o pośrednictwie ubezpieczeniowym, nie zawierają normy prawnej uprawniającej organ nadzoru do wydawania przedmiotowych zezwoleń, bowiem nowe regulacje prawne nie przewidują reglamentacji wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego w postaci konieczności legitymowania się zezwoleniem organu nadzoru. Od dnia 1 stycznia 2004 r. osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne podlegają jedynie ujawnieniu w rejestrze agentów ubezpieczeniowych jako osoby fizyczne, przy pomocy których wpisany do rejestru agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne.

Razem z koleżanką miałyśmy spółkę cywilną, którą obecnie przekształcamy w spółkę jawną. W jaki sposób nasza nowa spółka powinna zostać zgłoszona do rejestru agentów ubezpieczeniowych ?

W nawiązaniu do Pani zapytania uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) spółka cywilna, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego, może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie to wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników, ponadto zgodnie z § 5 ww. ustawy z chwilą wpisu do rejestru spółka staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Pozostaje ona również na mocy art. 553 § 2 KSH podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Zgodnie natomiast z art. 553 § 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.
Należy przy tym mieć na uwadze, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Wśród tych praw nie wydają się mieścić prawa związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, gdyż spółka nie była beneficjantem tych praw. Posiadanie przez wspólników uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych oraz podpisane przez nich umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych nie są majątkiem wspólnym, ani przymiotem spółki, lecz jej wspólników, gdyż, zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agentem ubezpieczeniowym nie jest zatem spółka cywilna.
Zakład ubezpieczeń zobowiązany będzie zatem do złożenia wniosku, na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych powstałą spółkę jawną - oczywiście po spełnieniu przez osoby fizyczne, które będą wykonywały czynności agencyjne wszystkich wymogów określonych w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.