Połączenia i przejęcia - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Po zakończeniu w 1999 r. procesu licencyjnego, zezwoleniem ówczesnego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi na utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego legitymowało się 21 instytucji finansowych. Procesy konsolidacyjne zachodzące na rynku emerytalnym - polegające na połączeniu PTE lub przejęciu zarządzania OFE - skutkowały likwidacją 12 powszechnych towarzystw i zarządzanych przez nie otwartych funduszy. Ponadto miały miejsce również procesy przejęcia zarządzania DFE, które samoistnie nie skutkują likwidacją towarzystwa przekazującego zarządzanie. Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje o dotychczasowych procesach konsolidacyjnych.

Przejęcie zarządzania NNLife DFE i NNLife OFE przez Generali PTE S.A. 

W dniu 27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym oraz NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Rozpoczęcie likwidacji Funduszy ustalone zostało na 10 lutego 2023 r. zaś zakończenie likwidacji odpowiednio: NNLife DFE - 14 lipca 2023 r., NNLife OFE - 21 lipca 2023 r.

Przejęcie zarządzania ww. Funduszami usunęło stan związania pomiędzy akcjonariuszami Nationale-Nederlanden PTE S.A. i NNLife PTE S.A. (uprzednio: MetLife PTE S.A.). 

Połączenie PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. 
W dniu 16 grudnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenia na połączenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (jako spółki przejmującej) z Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A. (jako spółką przejmowaną) poprzez przejęcie (inkorporację), w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Realizacja połączenia nastąpiła w dniu 30 grudnia 2022 r. w drodze przeniesienia całego majątku Aviva PTE Aviva Santander S.A. do PTE Allianz Polska S.A. w zamian za 454.747 akcji zwykłych imiennych serii „E” w PTE Allianz Polska S.A. o wartości nominalnej 1.000 każda i łącznej wartości nominalnej 454.747.000 zł, które zostały przyznane jedynemu akcjonariuszowi Aviva PTE Aviva Santander S.A., tj. Towarzystwu Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.

Połączenie ww. Towarzystw usunęło stan związania zaistniały pomiędzy akcjonariuszami PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva PTE Aviva Santander S.A. w związku z nabyciem przez Allianz Holding eins GmbH z siedzibą Wiedniu polskich oraz litewskich spółek grupy Aviva.

W treści decyzji konsolidacyjnej organ nadzoru wyznaczył daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Aviva OFE Aviva Santander - tj. odpowiednio 13 stycznia 2023 r. oraz 12 maja 2023 r., a także wyznaczył na 12 maja 2023 r. termin przeniesienia aktywów Aviva OFE Aviva Santander do Allianz Polska OFE. W okresie likwidacji dotychczasowy Aviva OFE Aviva Santander funkcjonował pod nazwą: Drugi Allianz Polska OFE.

Przejęcie zarządzania Pekao OFE oraz DFE Pekao przez PTE PZU SA

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na proces konsolidacyjny obejmujący przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, wraz z nabyciem częsci przedsiębiorstwa Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Faktyczne przejęcie zarządzania ww. Funduszami przez PTE PZU SA nastąpiło w dniu 19 maja 2018 r. Zakończenie likwidacji DFE Pekao miało miejsce 28 września 2018 r. zaś zakończenie likwidacji Pekao OFE przypadło na dzień 12 października 2018 r.

Przejęcie zarządzania Nordea OFE przez Aegon PTE S.A.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Wraz z przejęciem zarządzania doszło do nabycia części przedsiębiorstwa Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Otwarcie likwidacji Nordea OFE oraz faktyczne przejęcie zarządzania Funduszem przez Aegon PTE S.A. rozpoczęło się w dniu 1 września 2017 r. Zakończenie likwidacji Nordea OFE i przeniesienie aktywów tego Funduszu do Aegon OFE ustalone zostało na dzień 17 listopada 2017 r. 

Przejęcie zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska S.A.

W dniu 25 marca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. Proces konsolidacyjny objął również nabycie przez PTE Allianz Polska S.A. części przedsiębiorstwa PTE WARTA S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W dniu 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zaś jej zakończenie zostało wyznaczone na dzień 19 września 2014 r. Bankiem pełniącym funkcje powiernicze po przejęciu zarządzania pozostał Deutsche Bank Polska S.A., dotychczasowy depozytariusz Allianz Polska OFE. 

Przejęcie OFE POLSAT przez PKO BP BANKOWY PTE S.A.

W dniu 12 lutego 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w sprawie przejęcia zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Rozpoczęcie likwidacji OFE POLSAT zostało wyznaczone na dzień 16 kwietnia 2013 r., zaś zakończenie likwidacji OFE POLSAT i połączenie aktywów OFE POLSAT i PKO BP Bankowy OFE nastąpiło w dniu 19 lipca 2013 r. W dniu 23 lipca 2013 r. KNF wydała decyzję w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT S.A.

Połączenie AEGON PTE S.A. i PTE Skarbiec – Emerytura S.A.

W dniu 9 maja 2008 r. KNF udzieliła zezwolenia na połączenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec – Emerytura S.A.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku PTE Skarbiec – Emerytura S.A. na AEGON PTE S.A. w zamian za akcje AEGON PTE S.A. wydane BRE Bankowi – akcjonariuszowi PTE Skarbiec – Emerytura (czyli w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec – Emerytura rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2008 r., zaś jej zakończenie i przeniesienie aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec – Emerytura do AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego nastąpiło w dniu 7 listopada 2008 r. 

Przejęcie zarządzania OFE Kredyt Banku przez PTE POLSAT

W dniu 13 września 2004 ówczesna roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Kredyt Banku przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października 2004 r. a została zakończona z dniem 10 grudnia 2004 r.
W dniu 27 października 2004 r. KNUiFE wydała decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie PTE Kredyt Banku S.A. Decyzja weszła w życie w dniu 16 listopada 2004 r. 

Połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i PTE BIG Banku Gdańskiego S.A.

W dniu 29 maja 2002 r. ówczesna Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych podjęła decyzję o udzieleniu zezwolenia na połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i PTE BIG Banku Gdańskiego S.A., poprzez przeniesienie całego majątku PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. na PTE Skarbiec-Emerytura S.A. W dniu 29 maja 2002 r. KNUiFE wydała decyzję, zmienioną w dniu 18 grudnia 2002 r., zgodnie z którą zakończenie likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego {ego} nastąpiło w dniu 12 stycznia 2003 r.

Przejęcie zarządzania OFE Rodzina przez Pekao PTE S.A.

W dniu 26 lipca 2001 r. ówczesny Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania OFE Rodzina przez Pekao PTE S.A. Likwidacja OFE Rodzina rozpoczęła się 4 sierpnia 2001 r. i zakończyła w dniu 10 grudnia 2001 r.
W dniu 10 sierpnia 2001 r. UNFE cofnął zezwolenie na utworzenie PTE H-M-C S.A. z dniem uostatecznienia się decyzji, co nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2001 r.

Przejęcie zarządzania Pioneer OFE przez Pekao PTE S.A.

W dniu 19 kwietnia 2001 r. ówczesny Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania Pioneer OFE przez Pekao PTE S.A.
Likwidacja Pioneer OFE rozpoczęła się 20 kwietnia 2001 r. natomiast zakończenie nastąpiło w dniu 23 lipca 2001 r.

Zgoda UNFE na połączenie PTE Arka – Invesco S.A. i Pocztowo-Bankowe PTE SA

W dniu 9 marca 2001 r. ówczesny Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na połączenie PTE Arka-Invesco S.A. i Pocztowo-Bankowe PTE S.A., które dokonało się przez przejęcie PTE Arka-Invesco S.A. przez Pocztowo-Bankowe PTE S.A. Likwidacja Arka Invesco OFE zgodnie z decyzją UNFE z dnia 9 marca 2001 r., zmienioną w dniu 14 maja 2001 r. rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2001 r., natomiast zakończona została w dniu 31 października 2001 r. 

Zgoda na przejęcie zarządzania OFE EPOKA przez PEKAO PTE S.A.

W dniu 18 stycznia 2001 r. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania OFE EPOKA przez PEKAO PTE S.A. Likwidacja OFE EPOKA rozpoczęła się 20 stycznia 2001 r., zakończyła się 9 kwietnia 2001 r.

W dniu 5 lipca 2001 r. UNFE wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego EPOKA S.A. z dniem uostatecznienia się tej decyzji, co nastąpiło w dniu 19 lipca 2001r.