Połączenia i przejęcia

data aktualizacji

Po zakończeniu w 1999 r. procesu licencyjnego, zezwoleniem ówczesnego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi na utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego legitymowało się 21 instytucji finansowych. Procesy konsolidacyjne zachodzące na rynku emerytalnym - polegające na połączeniu PTE lub przejęciu zarządzania OFE - skutkowały likwidacją 10 powszechnych towarzystw i zarządzanych przez nie otwartych funduszy. Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje o dotychczasowych procesach konsolidacyjnych.

 

Zgoda na przejęcie zarządzania Pekao OFE oraz DFE Pekao przez PTE PZU SA

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na proces konsolidacyjny obejmujący przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, wraz z nabyciem częsci przedsiębiorstwa Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. Faktyczne przejęcie zarządzania ww. Funduszami przez PTE PZU SA nastąpiło w dniu 19 maja 2018 r. Zakończenie likwidacji DFE Pekao zostało zaplanowane na dzień 28 września 2018 r. zaś zakończenie likwidacji Pekao OFE na dzień 12 października 2018 r.

Zgoda na przejęcie zarządzania Nordea OFE przez Aegon PTE S.A.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Wraz z przejęciem zarządzania doszło do nabycia części przedsiębiorstwa Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Otwarcie likwidacji Nordea OFE oraz faktyczne przejęcie zarządzania Funduszem przez Aegon PTE S.A. rozpoczęło się w dniu 1 września 2017 r. Zakończenie likwidacji Nordea OFE i przeniesienie aktywów tego Funduszu do Aegon OFE ustalone zostało na dzień 17 listopada 2017 r. 


Zgoda na przejęcie zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska S.A.

W dniu 25 marca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. Proces konsolidacyjny objął również nabycie przez PTE Allianz Polska S.A. części przedsiębiorstwa PTE WARTA S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W dniu 26 maja 2014 r. rozpoczęła się likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zaś jej zakończenie zostało wyznaczone na dzień 19 września 2014 r. Bankiem pełniącym funkcje powiernicze po przejęciu zarządzania pozostał Deutsche Bank Polska S.A., dotychczasowy depozytariusz Allianz Polska OFE.

 

Zgoda na przejęcie OFE POLSAT przez PKO BP BANKOWY PTE S.A.

W dniu 12 lutego 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w sprawie przejęcia zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym  POLSAT przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Rozpoczęcie likwidacji OFE POLSAT zostało wyznaczone na dzień 16 kwietnia 2013 r., zaś zakończenie likwidacji OFE POLSAT i połączenie aktywów OFE POLSAT i PKO BP Bankowy OFE nastąpiło w dniu 19 lipca 2013 r. W dniu 23 lipca 2013 r. KNF wydała decyzję w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT S.A.


 

Zgoda na połączenie AEGON PTE S.A. i PTE Skarbiec – Emerytura S.A.

W dniu 9 maja 2008 r. KNF udzieliła zezwolenia na połączenie AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec – Emerytura S.A.
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku PTE Skarbiec – Emerytura S.A. na AEGON PTE S.A. w zamian za akcje AEGON PTE S.A. wydane BRE Bankowi – akcjonariuszowi PTE Skarbiec – Emerytura (czyli w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec – Emerytura rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2008 r., zaś jej zakończenie i przeniesienie aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec – Emerytura do AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego nastąpiło w dniu 7 listopada 2008 r.

 

Zgoda na przejęcie zarządzania OFE Kredyt Banku przez PTE POLSAT

W dniu 13 września 2004 roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Kredyt Banku przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT S.A. Likwidacja OFE Kredyt Banku rozpoczęta w dniu 1 października 2004 r. a została zakończona z dniem 10 grudnia 2004 r.
W dniu 27 października 2004 r. KNUiFE wydała decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie PTE Kredyt Banku S.A. Decyzja weszła w życie w dniu 16 listopada 2004 r.

 

 

Zgoda na połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i PTE BIG Banku Gdańskiego S.A.

W dniu 29 maja 2002 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych podjęła decyzję o udzieleniu zezwolenia na połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i PTE BIG Banku Gdańskiego S.A., poprzez przeniesienie całego majątku PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. na PTE Skarbiec-Emerytura S.A. W dniu 29 maja 2002 r. KNUiFE wydała decyzję, zmienioną w dniu 18 grudnia 2002 r., zgodnie z którą zakończenie likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego {ego} nastąpiło w dniu 12 stycznia 2003 r.


 

Zgoda na przejęcie zarządzania OFE Rodzina przez Pekao PTE S.A.

W dniu 26 lipca 2001 r. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania OFE Rodzina przez Pekao PTE S.A. Likwidacja OFE Rodzina rozpoczęła się 4 sierpnia 2001 r. i zakończyła w dniu 10 grudnia 2001 r.
W dniu 10 sierpnia 2001 r. UNFE cofnął zezwolenie na utworzenie PTE H-M-C S.A. z dniem uostatecznienia się decyzji, co nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2001 r.


 

Zgoda na przejęcie zarządzania Pioneer OFE przez Pekao PTE S.A.

W dniu 19 kwietnia 2001 r. Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania Pioneer OFE przez Pekao PTE S.A.
Likwidacja Pioneer OFE rozpoczęła się 20 kwietnia 2001 r. natomiast zakończenie nastąpiło w dniu 23 lipca 2001 r.


 

Zgoda UNFE na połączenie PTE Arka – Invesco S.A. i Pocztowo-Bankowe PTE SA

W dniu 9 marca 2001 r. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na połączenie PTE Arka-Invesco S.A. i Pocztowo-Bankowe PTE S.A., które dokonało się przez przejęcie PTE Arka-Invesco S.A. przez Pocztowo-Bankowe PTE S.A. Likwidacja Arka Invesco OFE zgodnie z decyzją UNFE z dnia 9 marca 2001 r., zmienioną w dniu 14 maja 2001 r. rozpoczęła się w dniu 29 czerwca 2001 r., natomiast zakończona została w dniu 31 października 2001 r.

 


Zgoda na przejęcie zarządzania OFE EPOKA przez PEKAO PTE S.A.

W dniu 18 stycznia 2001 r. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie zarządzania OFE EPOKA przez PEKAO PTE S.A.  Likwidacja OFE EPOKA rozpoczęła się 20 stycznia 2001 r., zakończyła się 9 kwietnia 2001 r.
W dniu 5 lipca 2001 r. UNFE wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego EPOKA S.A. z dniem uostatecznienia się tej decyzji, co nastąpiło w dniu 19 lipca 2001r.