Zezwolenie - złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP) składany jest w formie pisemnej. W tym celu wykorzystać można formularz wniosku dostępny tutaj. Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenie na świadczenie usług płatniczych jako KIP należy złożyć następujące dokumenty i informacje:

1. adres siedziby;

2. statut, akt założycielski albo umowa spółki;

3. wykaz usług płatniczych, które wnioskodawca zamierza świadczyć jako KIP;

4. program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni, z których wynika, że wnioskodawca jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności;

5. dokumenty potwierdzające posiadanie funduszy własnych w wymaganej wysokości;

6. opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, w którego skład wchodzą:

a. rozwiązania organizacyjne:
i. struktura organizacyjna i procedury podejmowania decyzji obejmujące pełny zakres prowadzonej działalności,
ii. zasady i procedury wypełniania obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
b. zasady zarządzania ryzykiem:
i. zasady szacowania ryzyka, w szczególności ryzyka utraty płynności w przypadku udzielania kredytu płatniczego lub w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej oprócz świadczenia usług płatniczych,
ii. procedury identyfikacji ryzyka, jego pomiaru, szacowania, monitorowania oraz informowania o ryzyku, a także procedury ograniczania ryzyka,
c. kontrola wewnętrzna obejmująca:
i. audyt wewnętrzny,
ii. badanie zgodności prowadzonej działalności z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.), przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacjami wewnętrznymi (przy czym powinna ona w szczególności zawierać procedury kontroli wykonywania transakcji płatniczych, a także kontroli działalności agentów krajowej instytucji płatniczej oraz podmiotów, którym powierzono wykonywanie niektórych czynności operacyjnych),
d. opis:
i. zasad postępowania ze środkami pieniężnymi przyjmowanymi od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych zgodnie z art. 78 u.u.p.,
ii. procedur monitorowania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz monitorowania i rozpatrywania skarg użytkowników, w tym skarg związanych z bezpieczeństwem, a także działań następczych w przypadku wystąpienia takich incydentów i skarg, wraz z mechanizmem zgłaszania incydentów uwzględniającym obowiązki KIP w zakresie zgłaszania, o których mowa w art. 32g i art. 32h u.u.p.,
iii. systemu komunikacji wewnętrznej, 
iv. procedury wprowadzonej w celu włączania do dokumentacji, monitorowania i śledzenia szczególnie chronionych danych dotyczących płatności oraz ograniczenia dostępu do takich danych,
v. rozwiązań zapewniających ciągłość działania, w tym wyczerpujące i dokładne określenie krytycznych operacji oraz określenie skutecznych planów awaryjnych i procedury na potrzeby regularnego weryfikowania i przeglądu adekwatności i skuteczności takich planów,
vi. zasad i definicji stosowanych do gromadzenia danych statystycznych dotyczących wyników, transakcji i oszustw,
vii. strategii w zakresie bezpieczeństwa wraz ze szczegółową oceną ryzyka w odniesieniu do świadczonych przez wnioskodawcę usług płatniczych oraz środków kontroli bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka podjętych w celu odpowiedniej ochrony użytkowników przed zidentyfikowanym ryzykiem, w tym oszustwami i nielegalnym wykorzystywaniem szczególnie chronionych danych i danych osobowych,

viii. mechanizmów kontroli wewnętrznej; 

7. opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami, jeżeli takie powiązania istnieją;

8. dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów obejmujące:

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

b. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;

9. dokumenty i informacje pozwalające na ocenę, czy wnioskodawca i osoby zarządzające oraz osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze) dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, w szczególności:

a. dokumenty pozwalające na ocenę, czy osoby zarządzające posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych,
b. informacje dotyczące skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących wnioskodawcy lub osób zarządzających oraz osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze,

c. informacje o toczących się postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również o toczących się postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych – prowadzonych przeciwko osobom zarządzającym oraz osobom, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce/spółdzielni, zamierzającej wykonywać usługi płatnicze lub związanych z działalnością tych osób albo wnioskodawcy;

10. dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów oraz identyfikacje firm audytorskich, obejmujące:

a. imię i nazwisko biegłego rewidenta albo nazwę firmy audytorskiej,
b. adres biegłego rewidenta albo adres firmy audytorskiej,

c. numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów albo numer wpisu na listę firm audytorskich;

11. w przypadku, gdy wnioskodawca zamierza świadczyć usługę inicjowania transakcji płatniczej lub usługi dostępu do informacji o rachunku – dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika.

W toku postępowania KNF może żądać także uzupełniających informacji lub dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

Szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i forma dokumentów dołączanych do wniosku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r.

Wniosek o zezwolenie dla KIP (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji) wraz z załącznikami można złożyć:

1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP):

/2447pvjake/SkrytkaESP; 

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: 

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa 1
skr. poczt. 419; 

3. osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa.