Bank hipoteczny - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Szczególnym rodzajem banku w formie spółki akcyjnej jest bank hipoteczny. Zasadniczym celem działalności takiego banku jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz emitowanie hipotecznych lub publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku hipotecznego. Działalność banków hipotecznych została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.