Rejestr - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF prowadzi rejestr, do którego wpisywane są:

1. krajowe instytucje płatnicze oraz ich agenci i oddziały

2. biura usług płatniczych oraz ich agenci i oddziały

3. małe instytucje płatnicze oraz ich agenci i oddziały

4. dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku oraz ich agenci i oddziały

5. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz ich oddziały

6. krajowe instytucje pieniądza elektronicznego oraz ich agenci i oddziały

7. oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego

8. podmioty wykonujące działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a) lub b) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.), do których zastosowanie ma przepis art. 6c ust. 1 u.u.p. (Limited Network Exclusion)

9. podmioty wykonujące działalność określoną w art. 6 pkt 12 u.u.p., do których zastosowanie ma przepis art. 6d ust. 1 u.u.p. (Mobile Network Operator Exclusion)

Rejestr jest jawny i dostępny pod adresem: https://e-rup.knf.gov.pl/