Główne warunki prowadzenia działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane zatrudniać co najmniej:
  1. dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  2. jednego doradcę inwestycyjnego - do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego;
  3. jednego maklera papierów wartościowych - do wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
 2. Zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych składa się co najmniej z dwóch członków. Osoby wchodzące w skład zarządu, rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych muszą spełniać wymogi określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wymienione osoby muszą wykazać się, w szczególności, odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, cieszyć się dobrą opinią w związku ze sprawowanymi funkcjami, a ponadto nie mogą być karane za przestępstwa umyślne ani przestępstwa skarbowe.

  Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

  Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa powyżej, musi spełniać następujące warunki:

  1. posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego;
  2. legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.
 3. Podstawowa wartość kapitału początkowego towarzystwa musi wynosić co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 tys. euro. W przypadku podjęcia decyzji o woli prowadzenia działalności zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, kapitał początkowy musi być wyższy i wynosić 730 tys. euro. Dla wyjaśnienia, w skład kapitału początkowego wchodzi wpłacona kwota wraz z premią emisyjną, niepodzielny zysk z lat ubiegłych, kapitał rezerwowy pomniejszony o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

  Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem art. 12-15 rozporządzenia 231/2013:

  • zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z art. 50 ust. 1-4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi o kwotę dodatkową - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
  • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.