Formularz informacji o transakcjach płatniczych wykonanych przez Biura Usług Płatniczych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Sprawozdania i zgłoszenia przekroczenia limitów transakcji płatniczych przez biuro usług płatniczych (BUP) należy przekazywać do KNF za pośrednictwem formularzy sprawozdawczych.

Sprawozdanie dotyczące liczby i wartości transakcji płatniczych wykonanych przez BUP w poszczególnych miesiącach danego roku należy przekazać jednorazowo. W tym celu należy wybrać odpowiedni formularz z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość biur usług płatniczych” i następnie w zakładce „Informacja” wybrać  -„Roczna”. 

Termin

  • Informację roczną należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku.

W przypadku przekroczenia limitu transakcji płatniczych BUP (limit transakcji 500 000 euro ) zobowiązane jest przekazywać do KNF odpowiednie zgłoszenia za pośrednictwem formularzy, wybierając z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość biur usług płatniczych” i następnie w zakładce „Przekroczenie limitu” odpowiednio:

  1. przekroczenie limitu w ciągu miesiąca (art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.u.p.)
  2. przekroczenie limitu w ciągu 3 miesięcy (art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.u.p.)
  3. przekroczenie limitu w ciągu 12 miesięcy (art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.u.p.).

Informacje dotyczące przekroczenia limitu transakcji należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia upływu okresów wskazanych powyżej, w punktach 1-3.

Niezależnie od obowiązku informowania KNF o przekroczeniu limitu transakcji, w okresie dostosowywania rozmiarów działalności do wymogów określonych przepisami u.u.p. (limit transakcji – 500 000 euro) albo rozpatrywania wniosku o wpis do rejestru jako MIP albo o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (art. 127 ust. 1 u.u.p.), BUP zobowiązane jest do przekazywania KNF informacji miesięcznych (art. 128 ust. 1 pkt 3 u.u.p.). Informacje należy przekazać poprzez formularz, wybierając z rozwijalnej listy „Sprawozdawczość biur usług płatniczych”, a następnie zakładkę „Miesięczna”.

Informacje miesięczne dotyczące przekroczenia limitu transakcji należy zgłaszać w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Prosimy o przekazywanie powyższych sprawozdań i informacji o przekroczeniach przede wszystkim za pośrednictwem udostępnionych na stronie KNF formularzy.

Skorzystanie z platformy ePUAP lub z formy papierowej powinno mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tak aby kanały te były zarezerwowane do innych spraw bieżącego nadzoru lub kontaktu ogólnego.