Pośrednicy kredytu hipotecznego

data aktualizacji 13 lutego 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru (kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego). 

Wysokość opłat określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru, w wysokości 0,2% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest wpłacana zaliczka.

Termin płatności zaliczki: do 30 czerwca danego roku

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację. Deklaracja składana jest w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W chwili obecnej trwają prace nad dostosowaniem dla Państwa systemu eDeklaracje, o wszelkich zmianach będą Państwo informowani.

System jest w chwili obecnej dostępny jedynie dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz biur usług płatniczych, jednakże w najbliższym czasie zostanie uruchomiony dla kolejnych typów podmiotów. O każdej zmianie będziecie Państwo informowani w zakładce eDeklaracje, dostępnej na stronie www.knf.gov.pl.

Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w Dzienniku Urzędowym KNF zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego zobowiązany jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.

Kwota nadpłaty jest zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku powstania niedopłaty pośrednik jest zobowiązany do wpłaty należności w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu.

Termin płatności: 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu

Termin złożenia deklaracji: do 31 października danego roku

Wysokość należnej wpłaty od pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn procentowego udziału zaliczki należnej od pośrednika kredytu hipotecznego w danym roku kalendarzowym oraz kosztów nadzoru poniesionych w danym roku kalendarzowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Do rozliczenia kosztów nadzoru za 2019 rok stosuje się przepisy dotychczasowe.

Uwaga! Do sporządzenia deklaracji za 2019 rok oraz za lata ubiegłe służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

Tak wypełnioną deklarację za 2019 rok oraz za lata ubiegłe należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu. 

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. 2019 poz. 2514).