Pośrednicy kredytu hipotecznego

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru, w wysokości 0,2% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest wpłacana zaliczka.

Termin płatności zaliczki i złożenia deklaracji: do 30 czerwca danego roku

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację. Deklaracja składana jest w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). Deklaracja składana jest w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

W przypadku powstania nadpłaty zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

W przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

Uwaga:  związku z epidemią COVID-19 ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie dotyczącym zasad oraz terminów wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w 2020 roku.

Zmiany określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru za rok 2020 w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku 2019 i stawki 0,1%.

W 2020 r. do dnia 31 października zostanie opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2020 r. oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia.

W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

W 2020 r. w przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt we wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00 pod nr telefonu: 22 262 54 26 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. 2019 poz. 2514 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. 2020 poz. 1136).
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ((Dz.U. 2017 poz. 819).