Pośrednicy kredytu hipotecznego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Informujemy o zmianie sposobu składania deklaracji pośredników kredytu hipotecznego o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za rok 2023. Deklarację należy złożyć poprzez system e-Deklaracje dostępny pod adresem https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Szczegółowe informacje poniżej, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru, w wysokości 0,2% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest wpłacana zaliczka.

Termin płatności zaliczki i złożenia deklaracji: do 30 czerwca danego roku

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację.

Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Deklaracja pośrednika kredytu hipotecznego o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/ (ostatnie pięć cyfr mikrorachunku będzie niezbędne podczas zakładania konta użytkownika w systemie). Szczegółowa instrukcja dotycząca składania deklaracji dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

W przypadku powstania nadpłaty zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

W przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu..

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 54 26 lub na adres e-mail:oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: