Pośrednicy kredytu hipotecznego

data aktualizacji 12 kwietnia 2018


Zgodnie z ustawą z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819) na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa obowiązek wniesienia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1914).

Przypominamy, że termin wpłaty zaliczki za 2017 rok upływa 20 lutego 2018 roku, natomiast termin zapłaty zaliczki za I półrocze 2018 roku upływa 28 lutego 2018 roku.

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę za dane półrocze, przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje o podstawie naliczenia i okresie jakiego dotyczy zaliczka. Natomiast w przypadku dokonywania rozliczenia kosztów nadzoru za dany rok składa Komisji deklarację, w której wskazuje kwotę należnej wpłaty oraz kwotę ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty. Wzory informacji oraz deklaracji składanych Komisji określają załączniki do rozporządzenia.

Poniżej zamieszczamy link do wypełnienia informacji o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za dane półrocze oraz deklaracji o zaliczce wpłaconej za okres od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

Zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznych formularzy. Wszelkie informacje o sposobie wypełniania deklaracji znajdą Państwo w prawym górnym rogu otwartego formularza pod ikoną „?”.