Pośrednicy kredytu hipotecznego

data aktualizacji 13 sierpnia 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na pośrednikach kredytu hipotecznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru (kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego).
Wysokość opłat określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego ustala co pół roku zaliczkę na poczet kosztów nadzoru, w wysokości 0,1% sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w półroczu poprzedzającym półrocze, za które jest wpłacana zaliczka.

Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, jest zobowiązany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.
Wpłata zaliczek za drugie półrocze danego roku kalendarzowego ulega wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota wpłaconych zaliczek po dokonaniu przez pośredników kredytu hipotecznego wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, informuje pośredników kredytu hipotecznego o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu wpłaty zaliczki za drugie półrocze.

Terminy płatności I zaliczki: do 28 lutego danego roku
Terminy płatności II zaliczki: do 31 sierpnia danego roku

Formularz informacji o wpłaconych zaliczkach można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

Do dnia 31 maja roku kalendarzowego w Dzienniku Urzędowym KNF zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Pośrednik kredytu hipotecznego w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu zobowiązane jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.
Kwota nadpłaty jest zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Natomiast w przypadku niedopłaty podmiot jest zobowiązany do wpłaty należności w terminie 30 od dnia ogłoszenia komunikatu.

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrph

Wysokość należnej wpłaty od pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od pośrednika kredytu hipotecznego w danym roku kalendarzowym w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok kalendarzowy od pośredników kredytu hipotecznego oraz kosztów nadzoru poniesionych w danym roku kalendarzowym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.
Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz.U. 2017 poz. 1914).