Rynek pośredników kredytu hipotecznego

data aktualizacji 02 lipca 2020

Dla pośredników kredytowych prowadzących działalność w zakresie kredytów hipotecznych oraz dla ich agentów właściwy jest dział I rejestru pośredników kredytowych. 

Zachęcamy do skorzystania z formularzy poniższych wniosków.

Wzory wniosków: 

icon_doc_pdf_small Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

icon_doc_pdf_small Wzór wniosku o dokonanie wpisu agenta do rejestru pośredników kredytowych

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

Zachęcamy także do korzystania z tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dostępnego pod adresem:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/819/1

Przypominamy, że większość przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami weszła w życie 22 lipca 2017 roku.

Opłaty od wniosków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w piśmie z dnia 27 lipca 2017 r. wobec braku w III części załącznika do ustawy o opłacie skarbowej odrębnej stawki od wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, podlega ono opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, stosownie do ust. 44 pkt 1 części III ww. załącznika, przewidzianej od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej. W myśl art. 57 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, powiązany pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność bez zezwolenia, jeżeli działa na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy, po uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych. Od dokonania tej czynności urzędowej nie została określona stawka opłaty skarbowej. Jednocześnie z przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami nie wynika, aby ww. działalność była działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji dokonanie przedmiotowego wpisu do rejestru pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.

W związku z powyższym opłacie skarbowej w wysokości 616 zł podlega wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego w charakterze:

1)    pośrednika kredytu hipotecznego,

2)    powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego:

  • działającego w imieniu i na rzecz wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791),
  • działającego w imieniu i na rzecz określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

(stosownie do ust. 44 pkt 1 Części III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytuł wpłaty: opłata skarbowa od wniosku o zezwolenie dla pośrednika kredytu hipotecznego

Opłacie skarbowej nie podlega: 
  • Wniosek o wpis powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz wyłącznie jego kredytodawcy1
  • Wniosek o wpis agenta do rejestru pośredników kredytowych

Ustawa o opłacie skarbowej dostępna jest pod adresem:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1827/1

UKNF przypomina wnioskodawcom o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej we właściwych rejestrach (CEIDG albo KRS) odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność, polegającą na pośrednictwie kredytowym w zakresie kredytów hipotecznych.

Informacja:

  • Na pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji pośredników kredytu hipotecznego lub wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego informacja udzielana jest we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 15:30 pod nr telefonu 22 262 51 87, 22 262 55 07, 22 262 42 29.
  • Pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji agentów pośredników kredytu hipotecznego należy kierować na adres e-mail: dsi@knf.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że pracownicy UKNF nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie poprawnego wypełniania formularzy rejestracyjnych jak też do rozstrzygania wątpliwości prawnych, w tym co do obowiązku rejestracji w dziale I rejestru pośredników kredytowych.

________________

1 do złożenia takiego wniosku uprawniony jest wyłącznie kredytodawca.