Agencje informacyjne w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Agencjach informacyjnych w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość należnej opłaty rocznej wynosi równowartość w złotych 10 000 EUR

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Opłatę uiszcza się w wysokości 1/4 stawki rocznej w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału danego roku kalendarzowego.

Opłatę za rok, w którym agencja informacyjna rozpoczęła korzystanie ze środków technicznych służących do przekazywania przez podmioty nadzorowane informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, podmiot wnosi począwszy od tego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie korzystania z tych środków.

Opłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.
Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 54 26 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: