Agent firmy inwestycyjnej

data aktualizacji 27 czerwca 2017

Wniosek o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej składany jest przez firmę inwestycyjną, na rzecz której mają być wykonywane czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tą firmę inwestycyjną.
Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wykonywanie stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).


Na podstawie zawartej umowy z firmą inwestycyjną agent firmy inwestycyjnej może wykonywać czynności:
1) pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
2) związane z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich;
3) umożliwiające realizację umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.
Wskazane czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem iż dane czynności mogą być wykonywane przez podmioty inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata.

Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy agencyjnej z więcej niż jedną firmą inwestycyjną.
 
Agent firmy inwestycyjnej, który zawarł z firmą inwestycyjną umowę jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2016, poz. 1636, z późn.zm.) art. 79-81.