Wzory formularzy

data aktualizacji

UKNF udostępnia trzy wzory formularzy:

  • Wniosek o wpis do rejestru ZASI

  • Zawiadomienie o zmianie danych w rejestrze ZASI

  • Zgłoszenie nowej ASI do rejestru ZASI, zaprzestania lub przejęcia zarządzania ASI

Formularze dostępne są w wyszukiwarce wniosków i formularzy składanych do UKNF w kategorii „Zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI)”.

Wykorzystanie ww. formularzy nie jest obowiązkowe, jednak UKNF zachęca do korzystania z nich.

Każdy z ww. formularzy musi zostać po uzupełnieniu podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, a następnie wraz z kompletem wymaganych dokumentów powinien zostać przekazany do UKNF w jednej z poniższych form:

  • wysłany za pośrednictwem platformy ePUAP UKNF (forma zalecana przez UKNF);

  • po wydrukowaniu złożony osobiście w czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00 Biurze Podawczym UKNF przy ul. Piękna 20 w Warszawie;

  • po wydrukowaniu wysłany na adres siedziby UKNF:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419