Zezwolenie – złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Spółka akcyjna, która chce wykonywać działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych ma obowiązek uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wydawane na podstawie złożonego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosku.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/formularze

Ręczne wypełnianie wniosku

Osoby, które z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z generatora wniosków, mogą wypełnić wniosek ręcznie pamiętając, iż powinien on zawierać:

 1. Dane towarzystwa funduszy inwestycyjnych (firma, siedziba i adres, telefon, fax i adres emailowy).
 2. Dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych (imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania).
 3. Dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnienie przez towarzystwo (imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania).
 4. Uzasadnienie wniosku.
 5. Wskazanie osoby podpisującej wniosek (odpowiednio):
  1. towarzystwo funduszy inwestycyjnych (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, data i podpis),
  2. pełnomocnik (imię i nazwisko, telefon, fax, adres korespondencyjny, mocodawca, data i podpis).
 6. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (imię i nazwisko, podmiot, telefon, fax, adres mailowy).

Do wniosku załącza się:

 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych:
  1. statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;
  2. schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
  3. analiza ekonomiczno-finansowa możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;
  4. opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  5. informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  6. informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;
  7. ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;
  8. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;
  9. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informacja na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
  10. w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informacja na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;
  11. informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opis wykonywanej działalności gospodarczej;
  12. odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  13. oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;
  14. oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi a w przypadku występowania takich powiązań - informację o powiązaniach obejmującą:
   1. firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana,
   2. określenie rodzaju powiązań,
   3. wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność;
  15. wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego.
 2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  1. Zgodnie z art. 58a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, składa oprócz dokumentów i informacji określonych w pkt I powyżej, następujące dokumenty:
   1. plan działalności obejmujący:
    1. wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
    2. opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,
    3. opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
   2. informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:
    1. strategie inwestycyjne funduszu,
    2. wskazanie funduszy bazowych - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem funduszy,
    3. opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni finansowej AFI,
    4. profil ryzyka funduszu,
    5. wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,
    6. wskazanie państwa macierzystego - w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;
   3. informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
    1. opis powierzanych czynności,
    2. opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,
    3. zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
    4. uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.
   4. wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
   5. wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  2. W przypadku, gdy Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA, załącza się dodatkowo:
   1. statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu;
   2. umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
   3. informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymiB stosuje się odpowiednio;
   4. dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które mają istotny wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.
  3. Zgodnie z art. 58a ust. 3 pkt 2) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w przypadku, gdy Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, załącza się dodatkowo:

   statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.

 3. W przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego oraz na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
  1. regulamin wykonywania działalności;
  2. schemat oraz regulamin, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;
  3. informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności;
  4. kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku, musi on zostać podpisany (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji), a następnie wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym Komisji:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

lub wysłany na adres:

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419