Zezwolenie na utworzenie banku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Decyzja w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku wydawana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, do którego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W postępowaniu tym Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie zgromadzonych dokumentów i informacji, ustala i dokonuje oceny czy w sprawie nie zachodzą przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku. Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo bankowe Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków lub zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków lub gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania założyciela lub jego powiązania z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad bankiem. W przypadku zaistnienia chociaż jednej z wymienionych przesłanek Komisja Nadzoru Finansowego obowiązana jest odmówić zezwolenia na utworzenie banku. Odmowa taka wydawana jest w formie pisemnej decyzji administracyjnej, w której szczegółowo wyjaśnione są przyczyny odmowy. Założyciele niezadowoleni z rozstrzygnięcia mają prawo wniesienia przewidzianych prawem środków odwoławczych, w tym poddania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego kontroli sądowo-administracyjnej.

Jeżeli wskazane wyżej przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku nie zachodzą, Komisja Nadzoru Finansowego obowiązana jest takie zezwolenie – również w formie pisemnej decyzji administracyjnej – wydać. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Finansowego określa: firmę banku, jego siedzibę, nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, wysokość kapitału założycielskiego, działalność, do wykonywania której bank jest upoważniony, oraz warunki, po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności, a także zatwierdza projekt statutu banku oraz skład pierwszego zarządu banku. Po uzyskaniu zezwolenia założyciele banku mogą utworzyć bank (założyć spółdzielnie, zawiązać spółkę akcyjną) i zarejestrować go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie bank przygotowuje się do rozpoczęcia działalności, co powinno nastąpić w terminie roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku w przeciwnym wypadku zezwolenie to traci moc. Bank obowiązany jest powiadomić Bankowy Fundusz Gwarancyjny o uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.