Rozporządzenie MAR - Komisja Nadzoru Finansowego

Od dnia 3 lipca 2016 roku uczestnicy rynku kapitałowego są zobowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”). Uzupełnieniem rozporządzenia MAR są akty delegowane oraz wykonawcze przyjęte przez Komisję Europejską. Regulacje te zastąpiły obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, stanowiące implementację dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku („dyrektywa MAD”). Konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia MAR jest zatem konieczność uchylenia z polskiego porządku prawnego przepisów regulujących przedmiotową materię. Prace legislacyjne dostosowujące przepisy krajowe do rozporządzenia MAR nie zostały jeszcze zakończone.

Mając na uwadze art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, stosownie do którego do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stworzył niniejszą zakładkę zawierającą zestawienie obowiązujących oraz projektowanych w przedmiotowej materii regulacji, materiały edukacyjne, stanowiska UKNF oraz Q&A.