Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

  Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku dokonywana jest analiza wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymogów formalnych (np. czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje i dokumenty oraz jest podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy). W przypadku braków w tym zakresie, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
  W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego dokonywana jest analiza merytorycznawniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami z prośbą o dokonanie stosownych zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

 2. Termin rozpatrywania wniosku

  Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 3. Obowiązki wnioskodawcy związane z aktualizacją informacji i dokumentów załączonych do wniosku

  Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, w tym o zmianie składu organów statutowych lub adresu wnioskodawcy . Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do KNF, bez uprzedniego wezwania