Obowiązki sprawozdawcze dotyczące IKE - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zakres informacji przekazywanych do organu nadzoru obejmuje:

 • liczbę IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej "okresem sprawozdawczym", oraz wartość środków zgromadzonych na tych IKE;

 • liczbę IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, w podziale na oszczędzających, którzy:
      - założyli IKE po raz pierwszy,
      - dokonali wypłaty transferowej - w podziale na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

 • liczbę i wartości wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym z podziałem na wypłaty jednorazowe i ratalne;

 • liczbę i wartość zwrotów oraz zwrotów częściowych dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę i wartość wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę i wartość wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości tych wpłat oraz średnią wysokość wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczoną jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

 • liczbę IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego z podziałem na oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:
      - do 30 lat,
      - 31-40 lat,
      - 41-50 lat,
      - 51-60 lat,
      - ponad 60 lat.

Ponadto informacja o prowadzonych IKE za I półrocze 2012 roku oraz 2012 rok zawiera liczbę i wartość IKE, z których w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki na IKZE.
Ww. informacje do organu nadzoru przekazywane są w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z organem nadzoru.

Instytucje finansowe, które mogą zawierać umowy o prowadzenie IKE:

1) fundusze inwestycyjne lub podmioty prowadzące działalność maklerską w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi;

2) dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne;

3) zakłady ubezpieczeń, które prowadząc działalność w zakresie grupy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

4) banki, które zawarły umowy o prowadzenie IKE w ramach prowadzenia rachunku bankowego;

- ww. informacje przekazują do organu nadzoru.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru ma 1 miesiąc na sporządzenie zbiorczej półrocznej lub rocznej informacji o IKE prowadzonych przez nadzorowane przez Urząd instytucje finansowe i w terminie do 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja jest przekazywana w formie papierowej i elektronicznej.