Wstęp - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną [„ASI”] lub unijnym alternatywnym funduszem inwestycyjnym [„AFI”]. Zarządzający ASI nie może prowadzić innej aktywności gospodarczej. 

Z kolei przedmiotem działalności ASI jest wyłącznie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI nie może prowadzić innej aktywności gospodarczej. Jedynie w przypadku ASI będącego zarazem wewnętrznie zarządzającym ASI, możliwe jest łączenie działalności ASI oraz zarządzającego ASI. 

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI jest regulowane przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [„Ustawa”]. W zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymagane jest bądź uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego [„KNF”], bądź wpis do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI nie będzie wymagane, co jest równoznaczne z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru zarządzających ASI, jeżeli:

  • łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro, lub
  • w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.
Przepisy prawa, dopuszczają dwa typy zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną [„ZASI”]:
  • spółka kapitałowa, w tym spółka europejska, będąca samą ASI – prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
  • spółka kapitałowa będąca komplementariuszem ASI, działająca w formie spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej – prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

Podsumowując, zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie KNF na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, bądź w przypadku zarządzania portfelami inwestycyjnymi ASI o niższej wartości, została wpisana do rejestru zarządzających ASI. 

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI bez uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF, bądź bez wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, podlega odpowiedzialności karnej.