Krajowe instytucje pieniądza elektronicznego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na krajowych instytucjach pieniądza elektronicznego spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego  zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty, wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku oraz ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku sumie średnich arytmetycznych sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego, przyjmowanych w wysokości wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wszystkich krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, które prowadziły działalność 31 grudnia roku poprzedniego.

Do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego podaje się do publicznej wiadomości w drodze Komunikatu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, wysokość stawki obowiązującej dla rozliczenia należnej wpłaty oraz wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku.

Krajowa instytucja pieniądza elektronicznego uiszcza należną wpłatę, z uwzględnieniem wyniku rozliczenia należnej wpłaty wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy UKNF.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od krajowej instytucji pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy w przypadku krajowej instytucji pieniądza elektronicznego jest ustalana na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego średnia arytmetyczna sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego danej KIPE obliczonych na koniec każdego dnia w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 65 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: