Grupa III – domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne i osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terenie RP

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy III spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

W skład grupy III, z udziałem w wysokości 11%, wchodzą:
- domy maklerskie,
- zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- towarowe domy maklerskie,
- zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału w zakresie obrotu towarami giełdowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy/deklaracja_koszty_nadzoru

Na deklaracji należy uwzględnić:
- w poz. 1 - kwotę stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy,
- w poz. 2 – kwotę należnej opłaty rocznej obliczoną według wzoru (§23 Rozporządzenia),
- w poz. 3 – kwotę wpłaty na rachunek KNF z uwzględnienie maksymalnej oraz minimalnej wysokości opłaty określonej w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku:

- domów maklerskich jest średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro;

- towarowych domów maklerskich jest średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro;

- zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz od zagranicznych osób prawnych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału w zakresie obrotu towarami giełdowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej jest wartość przychodów oddziału w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro. Podmioty zobowiązane są do przekazania Komisji potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego.
Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłat.

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 5 i art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1289, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 2347 z późn. zm.)
  • Art. 163 ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.)
  • Art. 26 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.)