Grupa III – domy maklerskie, towarowe domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne i osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terenie RP

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy III spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

W skład grupy III wchodzą:

  • domy maklerskie,
  • zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • towarowe domy maklerskie,
  • zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału w zakresie obrotu towarami giełdowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej,

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Wraz z uiszczeniem opłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia opłaty

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej, należnej od danego podmiotu, i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota opłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku:

  • domów maklerskich – jest średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro;
  • towarowych domów maklerskich – jest średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro;
  • zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz od zagranicznych osób prawnych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału w zakresie obrotu towarami giełdowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej – jest wartość przychodów oddziału w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro. Podmioty zobowiązane są do przekazania Komisji potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty, prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłat.

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 50 21 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl. 

Podstawa prawna: