Biura usług płatniczych

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na biurach usług płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin płatności: do 31 maja danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny (system eDeklaracje) udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku biur usług płatniczych, jest całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym.
Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru. 

Dnia 30 sierpnia 2019 r. został wydany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2019 r. oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w roku 2019.

Należną wpłatę za rok 2019 biuro usług płatniczych uiszcza do dnia 30 września 2019 r.

Uwaga! Do sporządzenia deklaracji za lata ubiegłe służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://erup.knf.gov.pl/Inputadv/faces/faces/dataPreEditadv.xhtml

Tak wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF. Dane w deklaracji powinny być zgodne z danymi wykazanymi w przekazywanych sprawozdaniach.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1646).
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).