Dostawcy usług maklerskich - Komisja Nadzoru Finansowego

Do kategorii dostawców usług maklerskich, którzy są wyłącznie uprawnieni do prowadzenia tej działalności na terytorium Polski, należą firmy inwestycyjne w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Są nimi:

  1. domy maklerskie,
  2. banki prowadzące działalność maklerską,
  3. zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
  4. zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską

Zagraniczne firmy inwestycyjne, zdefiniowane w art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są to firmy inwestycyjne z siedzibą w innym państwie członkowskim UE. Podmioty te mogą prowadzić w Polsce działalność maklerską bez dodatkowego zezwolenia ze strony KNF, na podstawie zezwolenia uzyskanego w państwie macierzystym (tzw. zasada jednolitego paszportu – wynikająca z dyrektywy MiFID). Działalność ta może być prowadzona w formie oddziału utworzonego na terytorium Polski lub też w sposób transgraniczny. Podstawą dla działalności tego rodzaju podmiotów na terytorium Polski (w polskim porządku prawnym) jest art. 117 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.