Zezwolenie – zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie tej działalności albo odmową udzielenia takiego zezwolenia.

Decyzja administracyjna jest doręczana stronie (w przypadku działania przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi).

 1. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia

  KNF odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stosownie do art. 61 ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami w przypadku, gdy:

  1. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  2. wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, lub członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 44 ust. 2;
  3. wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;
  4. pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

  Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy:

  1. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  2. wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2, mogą wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;
  3. w odniesieniu do działalności objętej wnioskiem występują okoliczności określone w ust. 4 pkt 3 lub 4.

  Komisja może odmówić wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy opinia dotycząca zarządzającego z UE, o której mowa w ust. 2a, jest negatywna.

  Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w przypadku gdy:

  1. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  2. wnioskodawca może wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes klientów.

  Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania:

  1. zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  2. zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
  3. zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenia na doradztwo inwestycyjne.

  Odmowa wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest równoznaczna z odmową wydania:

  1. zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
  2. zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
 2. Wygaśnięcie zezwolenia

  Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:

  1. z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;
  2. gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;
  3. gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;
  4. gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym.