Główne obowiązki po rozpoczęciu działalności - Komisja Nadzoru Finansowego

  • Podmiot jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.
  • Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej, zmianie opisu ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz zmianie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1, 5 i 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dokumenty załączane do wniosku), nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.
  • Podmiot  jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.