Podsystem Komunikacji CRP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

PODSYSTEM KOMUNIKACJI CRP

Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia Instytucjom Pożyczkowym Podsystem Komunikacji CRP umożliwiający przekazywanie w postaci elektronicznej kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz komunikację w innych sprawach.

System jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową, pod adresem: https://crp.knf.gov.pl/

Instytucje pożyczkowe wpisane do prowadzonego przez KNF rejestru instytucji pożyczkowych powinny złożyć wnioski o dostęp do Podsystemu Komunikacji CRP w celu przekazywania kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego (zgodnie z art. 59dg ustawy o kredycie konsumenckim). System umożliwia również przekazywanie lub okresowe przekazywanie informacji, dokumentów lub danych niezbędnych do realizacji celów nadzoru (zgodnie z art. 59dh ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim).

W Systemie przewidziano dwa rodzaje kont, do których mogą uzyskać dostęp przedstawiciele instytucji pożyczkowych:

  • Administrator IP – to konto z najszerszymi uprawnieniami w Systemie. Administrator IP może mieć dostęp do wszystkich modułów, tj. do modułu Sprawozdawczość (służącego do przekazywania kwartalnych i rocznych sprawozdań) oraz modułu Sprawy (służącego do przekazywania informacji i dokumentów w innych sprawach). Dodatkowo, w ramach uprawnień administratorskich Administrator IP ma możliwość udzielania i odbierania dostępu do Systemu innym Użytkownikom IP z danej instytucji pożyczkowej oraz zarządzania zakresem ich uprawnień. Każda instytucja pożyczkowa może mieć tylko jednego Administratora IP.
  • Użytkownik IP – to konto, w ramach którego przedstawiciel instytucji pożyczkowej może uzyskać dostęp do modułu Sprawozdawczość i/lub modułu Sprawy. Uprawnienia Użytkownika IP można skonfigurować przyznając mu dostęp do obu lub jednego z dwóch dostępnych modułów.

WAŻNE! Pierwszym wnioskiem o dostęp skierowanym do KNF przez instytucję pożyczkową powinien być wniosek o dostęp dla przedstawiciela IP, któremu zostaną nadane uprawnienia administratorskie, co uprawni do nadawania dostępu i konfiguracji uprawnień dla pozostałych Użytkowników IP.

WAŻNE! Wymaganym załącznikiem do pierwszego elektronicznego wniosku o dostęp składanego w Systemie jest wypełniony i podpisany dokument "Wniosek o dostęp do systemu", którego wzór znajduje się poniżej (do pobrania).

Utworzenie pierwszego wniosku o dostęp do Podsystemu Komunikacji CRP wymaga: zalogowania się przez Węzeł Krajowy osoby, która będzie pełnić funkcję Administratora IP, podania obowiązkowych danych Administratora IP (w tym dane kontaktowe: e-mail, telefon), wskazania instytucji pożyczkowej, w imieniu której Administrator IP wnioskuje o dostęp, przypisanie uprawnień administratorskich (zaznaczenie checkboxa „Administrator IP”), załączenia Wniosku o dostęp (podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji dla podmiotu), akceptacji wymaganych oświadczeń, zaakceptowania regulaminu.

Ewentualne problemy dotyczące logowania do Systemu należy zgłaszać mailowo, na adres: komunikacja_sip@knf.gov.pl

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOSTĘP DO PODSYSTEMU KOMUNIKACJI CRP (plik PDF)

Do pobrania

Wniosek o dostęp do systemu (wersja podstawowa)

plik .docx, 37,8kB
Pobierz

Wniosek o dostęp do systemu (wersja skrócona)

plik .docx, 40,3kB
Pobierz