Zamówienia publiczne

data aktualizacji 11 lutego 2019

UKNF informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
1)    o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Platforma zakupowa - miniPortal, z wykorzystaniem której prowadzone będą o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w UKNF, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami.

UKNF zwraca uwagę, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2)    pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowo informujemy, że dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.knf.gov.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne”.