Zamówienia publiczne

data aktualizacji

UKNF informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych: 

1)    o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Platforma zakupowa - miniPortal, z wykorzystaniem której prowadzone będą o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w UKNF, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. 

UKNF zwraca uwagę, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2)    pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach. 

Dodatkowo informujemy, że dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę www.knf.gov.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne”. 


UWAGA:

UKNF informuje, że od dnia 30.03.2020 r. w związku z zagrożeniem COVID-19, w celu ograniczania ryzyka zachorowania, a także zachowania ciągłości działania publiczne otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienia unijne) będą odbywały się za pośrednictwem aplikacji „Skype”.

Każdorazowo w dostępnych na stronie internetowej Urzędu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udostępniany będzie link do „spotkania” (publicznego otwarcia ofert) dzięki czemu każdy zainteresowany będzie miał zapewnioną możliwość uczestniczenia w przedmiotowej czynności przy użyciu nieodpłatnej aplikacji „Skype Web App”. 

Wskazaną powyżej aplikację „Skype Web App” można pobrać pod adresem (linkiem) udostępnionym w danym postępowaniu. 

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.