Informacje dotyczące egzaminów na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji 13 listopada 2018

AKTUALNOŚCI

Drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 21 października 2018 r., odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu jest przedłożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 21 dni przed pierwszym etapem egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzenia, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed drugim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed trzecim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu [Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od strony Placu Powstańców Warszawy
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu:
Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1. 


Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Szczegółowe informacje na temat egzaminów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym UKNF
ul. Niedźwiedzia 6E pok. 021
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 226 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 225 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 224 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 sierpnia 2018 r. 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 223  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 222 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 221 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 219 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 216 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 lutego 2018 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 215 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 214 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 213 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych 

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 212 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 211 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 210 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 10 grudnia 2017 r. 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 209 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 208 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 206 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego z dniu 13 sierpnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 205 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 204 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 203 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 202 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 198 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Załącznik do Komunikatu Nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 9 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 8 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie na doradców inwestycyjnych

----------------------------

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 8/2014 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 36/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)