Złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 1 

Zezwolenie na zmianę statutu banku wydawane jest przez Komisję Nadzoru Finansowego w toku postępowania administracyjnego wszczynanego na WNIOSEK banku.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku wnoszony jest do Komisji Nadzoru Finansowego w formie dokumentu elektronicznego lub pisemnie. Zrzeszony bank spółdzielczy składa WNIOSEK za pośrednictwem banku zrzeszającego 2 Więcej informacji na temat załatwiania w KNF spraw drogę elektroniczną znajduje się na stronie internetowej KNF pod linkiem:

Formularz WNIOSKU dostępny jest na stronie internetowej KNF w zakładce: Komunikacja/Wnioski i formularze pod linkiem:

Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza WNIOSKU nie jest obowiązkowe. Natomiast jest rekomendowane jako efektywne narzędzie dla przejrzystego określenia zakresu projektowanych zmian w statucie banku, dla których bank wnioskuje o zezwolenie KNF. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się również wszystkie wymagane załączniki.

WNIOSEK o wydanie zezwolenia KNF na zmianę statutu banku (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji) wraz z załącznikami przekazuje się:

  • rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) adres UKNF:/2447pvjake/SkrytkaESP

Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz zapewnia podmiotowi składającemu WNIOSEK uzyskanie urzędowego potwierdzenia odbioru (tzw. UPO). Korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu KNF należy wypełnić formularz – Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

  • osobiście w Kancelarii Urzędu KNF, w godz. 8:15-17:00,

  • pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Urzędu KNF.

Szczegółowe dane teleadresowe Urzędu KNF znajdują się pod linkiem:

WNIOSEK o wydanie zezwolenia KNF na zmianę statutu banku powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione z zachowaniem sposobu reprezentacji określonego przez bank w Rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. 

WNIOSKI składane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej KNF powinny być opatrzone jednym z trzech wymienionych podpisów elektronicznych: 

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  • podpisem zaufanym,

  • podpisem osobistym. 

Podpis elektroniczny złożony na wniosku obejmuje swym zakresem również załączniki, o ile wniosek wraz z załącznikami stanowi jeden dokument/plik. 

WNIOSKI składane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej KNF powinny zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. Jeżeli bank złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KNF doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 391 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu przed 5 października 2021 r. 3).

______________________

1Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
2
Art. 9 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
3
Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pomiędzy 5 października 2021 r. (dzień wejścia w życie tej ustawy) a 4 lipca 2022 r. doręczenia pism w postaci dokumentów elektronicznych dokonuje się na dotychczasowych zasadach, tzn. do doręczeń dokumentów elektronicznych zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. art. 39, art. 391, art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4–9, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 5 października 2021 r.