Informacje dotyczące egzaminów na pośrednika kredytu hipotecznego

data aktualizacji


Wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego może być złożony: 

  • osobiście do biura podawczego UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w godzinach 8.15-16.00)
  • drogą pocztową na adres UKNF (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419) 
  • drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres egzaminy@knf.gov.pl
z datą stempla pocztowego lub datą wpływu do UKNF nie późniejszą niż 01 września 2020 r. 
Opłata egzaminacyjna wynosi 600 zł i należy ją wnieść na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  25 1010 0068 6800 0000 0000 0037 nie później niż w dniu 01 września 2020 r. 
W opisie przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata egzaminacyjna oraz datę egzaminu.
Osoby, które spełniły formalności, aby przystąpić do egzaminu w dniu 8 czerwca 2020 r., a po jego odwołaniu podtrzymały zamiar zdawania egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez Komisję Egzaminacyjną terminie, będą automatycznie wpisane na listę uczestników egzaminu w dniu 18 września 2020 r., bez żadnych dodatkowych formalności. 
Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o bieżące śledzenie strony internetowej KNF, ponieważ ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną, mogą nastąpić jakieś zmiany organizacyjne. 
W tym miejscu pojawią się też informacje dotyczące szczegółowych zasad i wytycznych, umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie egzaminu.
Akty prawne: 
Skład Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego: 
  • Tadeusz Parys – Przewodniczący
  • Iwona Brzozowska-Poniedzielska – Zastępca Przewodniczącego
  • Agnieszka Alińska – Członek Komisji
  • Jerzy Bańka – Członek Komisji
  • Joanna Świderska – Sekretarz Komisji
Zagadnienia, których dotyczyć będą pytania egzaminacyjne, określa art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2017.819 j.t.): 
„Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie:
1.    kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
2.    przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy;
3.    zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
4.    wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
5.    organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
6.    funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
7.    standardów etyki biznesu;
8.    procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
9.    zagadnień finansowych i ekonomicznych.”
  • Ustawa nie przewiduje wskazania materiałów bądź przykładowych pytań testowych, które mogłyby stanowić pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.
  • Inne informacje na temat egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
1.    Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego odbywa się co najmniej 2 razy w roku, jednak nie częściej niż 5 razy w roku.
2.    Egzamin trwa 110 minut.
3.    Test egzaminacyjny składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
4.    Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dowodu tożsamości.
5.    Uczestnik egzaminu potwierdza na liście obecności własnoręcznym podpisem udział w egzaminie oraz odbiór identyfikatora.
6.    W czasie egzaminu uczestnik egzaminu nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę osoby wchodzącej w skład Komisji na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika egzaminu z innymi uczestnikami egzaminu, jak i z osobami trzecimi, oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej uczestnik egzaminu przekazuje formularz testu Komisji, która zaznacza na niej czas nieobecności.
7.    Komisja może wykluczyć z egzaminu uczestników egzaminu, którzy podczas egzaminu korzystali z pomocy innych uczestników egzaminu lub osób trzecich, korzystali z materiałów pomocniczych lub w inny sposób zakłócali przebieg egzaminu.
8.    Po zakończeniu egzaminu uczestnik egzaminu zwraca formularz testu, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności.
9.    Warunkiem zaliczenia egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.
10.    Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:
a)    odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
b)    odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.
Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez uczestnika egzaminu na karcie odpowiedzi dołączonej do formularza testu.
11.    Komisja, w ciągu 21 dni od dnia egzaminu, doręcza każdemu uczestnikowi egzaminu odpis uchwały dotyczącej wyniku jego egzaminu.
12.    Uczestnikowi egzaminu służy odwołanie do Komisji w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w pkt. 11., Komisja rozpatruje odwołanie w drodze uchwały w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
13.    Na wniosek uczestnika egzaminu, złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w pkt. 11., Komisja niezwłocznie udostępnia uczestnikowi egzaminu albo jego przedstawicielowi sprawdzony i oceniony formularz testu egzaminacyjnego, w tym kartę odpowiedzi, oraz umożliwia sporządzenie z nich odpisów lub kopii.