OAM

data aktualizacji


Wejdź do OAM

OAM - Official Appointed Mechanism - system scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o którym mowa w art. 21.2 oraz art. 22 Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE