Wykreślenie Biura Usług Płatniczych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wykreślenie biura usług płatniczych (BUP) z rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr) dokonywane jest na podstawie wniosku składanego do KNF. Wniosek o wykreślenie BUP nie podlega opłacie skarbowej.

Wypełnianie wniosku

Formularz wniosku o wykreślenie BUP jest dostępny tutaj

Wniosek powinien zawierać wskazane elementy:

1.    dane wnioskodawcy:

a.    imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej – przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą)
b.    nazwę (firmę),
c.    numer wpisu w rejestrze,
d.    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e.    siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, 

2.    datę zakończenia działalności.

Data zakończenia działalności jest polem nieobowiązkowym. 

Wykreślenie z datą wsteczną jest niemożliwe. Jeśli wykreślenie ma nastąpić z datą przyszłą, należy wskazać datę w polu data zakończenia działalności.

Komisja Nadzoru Finansowego nie wystawia zaświadczeń o wykreśleniu biura usług płatniczych z rejestru.

Rejestr jest jawny. Status wpisu BUP można śledzić na tutaj.

Sposób złożenia wniosku

Podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika wniosek o wykreślenie BUP (wraz z dokumentem potwierdzającym ustanowienie pełnomocnika i uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł – jeżeli takie występuje) można złożyć:

1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP): /2447pvjake/SkrytkaESP

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa 1

3. osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem:
Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa.

Kontakt

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, należy zwrócić się bezpośrednio do Departamentu Bankowości Równoległej KNF:dbr@knf.gov.pl