Opłaty i koszty nadzoru

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na biurach usług płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych.

Biuro usług płatniczych (BUP) rozpoczynające działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za półrocze, w którego pierwszym dniu prowadzi działalność, z uwzględnieniem okresu prowadzenia działalności w poprzednim półroczu. Wpłaty zaliczki biuro dokonuje w czwartym miesiącu tego półrocza. Przykładowo BUP rozpoczynający działalność dn. 01.12.2017 r. pierwszą zaliczkę wpłaca za I półrocze 2018 roku do dn. 30.04.2018 r.
Pierwszą zaliczkę biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w poprzednim półroczu.

Biuro usług płatniczych kolejne zaliczki ustala za każde półrocze danego roku kalendarzowego w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez dane biuro w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
Zaliczkę biuro usług płatniczych wpłaca za każde półrocze najpóźniej do końca czwartego miesiąca tego półrocza.

Biuro usług płatniczych, wpłacając zaliczkę, jest zobowiązane poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości, a w przypadku wpłaty zaliczki za drugie półrocze także o wysokości zaliczki wpłaconej za pierwsze półrocze (zawartość informacji określają załączniki do rozporządzenia).

Terminy płatności I zaliczki: do 30 kwietnia danego roku
Terminy płatności II zaliczki: do 31 października danego roku

Do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego w Dzienniku Urzędowym KNF zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Biuro usług płatniczych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu zobowiązane jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tego biura usług płatniczych za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.
Kwota nadpłaty jest zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Natomiast w przypadku niedopłaty podmiot jest zobowiązany do wpłaty należności w terminie 30 od dnia ogłoszenia komunikatu.

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_uslug_platniczych/formularz_deklaracja_BUP

Uwaga: zarówno wartości wykazane w informacjach o zaliczkach, deklaracjach, jak i wpłaty muszą być zaokrąglone do pełnych złotych.

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF. Dane w deklaracji powinny być zgodne z danymi wykazanymi w przekazywanych sprawozdaniach.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Art. 130 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 844)