Zezwolenie - zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych kończy się wydaniem przez KNF decyzji administracyjnej:

  • zezwalającej na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej albo 
  • odmawiającej takiego zezwolenia.

Warunki wydania zezwolenia

Zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP) może być wydane podmiotowi:

1. posiadającemu kapitał założycielski co najmniej w wysokości równowartości w walucie polskiej (ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia):
a. kwoty 125 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć wszystkie usługi płatnicze wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.) lub niektóre z nich, 
b. kwoty 50 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.u.p.,

c. kwoty 20 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć jedynie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.u.p. (przekaz pieniężny);

przy czym środki finansowe na pokrycie kapitału założycielskiego KIP nie mogą pochodzić:

  • z kredytu lub pożyczki ani być w inny sposób obciążone,
  • z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2. posiadającemu środki finansowe przeznaczone na fundusze własne w wysokości, która nie może być niższa od wyższej z wartości:

a. minimalnej wartości kapitału założycielskiego, wskazanej w punkcie 1 albo

b. kwoty obliczonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 u.u.p.,

Fundusze własne KIP w każdym czasie powinny być utrzymywane na odpowiednim poziomie oraz dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju usług płatniczych, jakie KIP może świadczyć na podstawie posiadanego zezwolenia;

3. zapewniającemu ostrożne i stabilne zarządzanie działalnością objętą wnioskiem o wydanie zezwolenia, w szczególności przez posiadanie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej odpowiedniego do rodzaju, skali i stopnia złożoności świadczonych usług płatniczych, zapewniającego należyte wypełnianie między innymi obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obejmującego rozwiązania organizacyjne mające służyć ochronie środków pieniężnych użytkowników zgodnie z art. 78 u.u.p.; 

4. zarządzanemu przez osoby dające rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania jego działalnością;

5. posiadającemu plan finansowy lub program działalności zapewniający zdolność KIP do wykonywania zobowiązań wynikających z działalności objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia;

6. nieposiadającemu bliskich powiązań z podmiotami trzecimi, które stanowią przeszkodę w skutecznym wykonywaniu funkcji nadzorczych;

7. nieposiadającemu bliskich powiązań z podmiotami trzecimi, w przypadku których przepisy prawa państwa innego niż państwo członkowskie mające zastosowanie do co najmniej jednej osoby fizycznej lub prawnej, z która wnioskodawca ma bliskie powiązania, lub trudności związane z egzekwowaniem tych przepisów uniemożliwiałoby skuteczne wykonywanie nadzoru nad KIP;

8. zapewniającemu spełnianie wymogów określonych w przepisach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji;

9. posiadającemu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub inne zabezpieczenie roszczeń użytkownika – w przypadku świadczenia przez krajową instytucję płatniczą usługi inicjowania transakcji płatniczej lub usługi dostępu do informacji o rachunku.

W przypadku, gdy niespełniony został przynajmniej jeden z wymienionych wyżej warunków, KNF odmawia wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako KIP. 

Wpisu KIP do rejestru KNF dokonuje z urzędu w terminie 14 dni od dnia wydania zezwolenia.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze KIP wygasa, jeżeli KIP:

1. w terminie 12 miesięcy od dnia wydania tego zezwolenia nie rozpoczęła działalności w zakresie usług płatniczych, przy czym za dzień rozpoczęcia działalności w zakresie usług płatniczych uważa się dzień wykonania pierwszej transakcji płatniczej (tj. transakcji o charakterze operacyjnym na rzecz klientów, przy czym takiego warunku nie spełniają transakcje testowe);
2. nie prowadzi (jakiejkolwiek) działalności w zakresie usług płatniczych w okresie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy (brak wykonywania niektórych spośród objętych zezwoleniem usług płatniczych nie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia);

3. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

KNF wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia, po której uprawomocnieniu się KIP jest wykreślana z rejestru.